Ruimtelijk ontwikkelen met behoud van milieukwaliteit

Een goede milieukwaliteit en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen wel degelijk samengaan. Dit betoogt de VROM-raad in zijn advies Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid dat vanmiddag is aangeboden aan minister Cramer. De afgelopen jaren liepen de frustraties over milieunormen bij bestuurders en ontwikkelaars soms hoog op: geplande ontwikkelingen vielen stil. Gevolg was een steeds luidere roep om normen te verruimen. Dat is vaak niet mogelijk omdat die normen door Europa zijn vastgesteld. De raad acht loslaten van normen overigens ook ongewenst omdat daarmee de milieukwaliteit achteruitgaat. De raad biedt een nieuw perspectief om op korte termijn uit deze impasse te komen. Bestuurders krijgen meer mogelijkheden voor het herschikken van de milieuruimte opdat ze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen beter kunnen faciliteren. Tijdens de persconferentie zei minister Cramer dat ze de aanbevelingen voortvarend gaat oppakken. Ze heeft daarom, op basis van eerder overleg met de raad, in de Crisis- en herstelwet ruimte gecreëerd om te gaan experimenteren met de ideeën van de raad.

De VROM-raad wil lokale bestuurders meer ruimte geven om op een creatieve wijze naar maatwerkoplossingen te zoeken, ook naar oplossingen die de huidige wetgeving niet toestaat. Bestuurders kunnen dan bijvoorbeeld bestaande bedrijven vragen om hun milieubelasting te verminderen, nieuwe vormen van compensatie ontwikkelen of op lokale schaal milieubelasting verhandelbaar maken. In een zogenoemd milieu-ruimteplan worden maatregelen en de uitvoering daarvan vastgelegd. Doordat het plan gekoppeld is aan het bestemmingsplan, zijn geen tijdrovende extra planprocedures nodig. Bovendien staat er beroep open tegen het milieu-ruimteplan. Dit voorkomt onredelijke eisen van het bevoegd gezag. Indien de plannen zijn vastgesteld, is het bestuur verplicht tot uitvoering van de maatregelen.

De VROM-raad stelt voor om op korte termijn een artikel in de Wet ruimtelijke ordening op te nemen om te kunnen experimenteren met maatwerkoplossingen. Op basis van leerervaringen kan dat op termijn leiden tot een definitieve aanpassing van de wet.