Gezamenlijke aanpak Eems noodzakelijk

De ecologische situatie van de Eems is slecht en moet snel worden aangepakt door Nederland en Duitsland gezamenlijk. Dit is de kern van het advies dat de Raad voor de Wadden aan het kabinet heeft uitgebracht. Met het advies wil de Raad bijdragen aan een gezamenlijke aanpak.

Het belangrijkste probleem van het Eems-estuarium is de sterke vertroebeling van het water. Deze vertroebeling is in de afgelopen decennia ontstaan als gevolg van de vaargeulverdiepingen. Deze verdiepingen hebben plaatsgevonden voor de bereikbaarheid van de havens van Emden, Delfzijl en de Eemshaven en om de afvaart van de cruiseschepen die in Papenburg gebouwd worden naar de Noordzee mogelijk te maken. De vertroebeling is een probleem van Nederland en Duitsland, waarvoor dus gezamenlijk een oplossing moet worden gezocht. Om deze oplossing te kunnen bereiken is er volgens de Raad een aantal zaken van belang.

Bundeling van kennis

De Nederlandse en Duitse kennis van het estuarium moet worden samengebracht. Onafhankelijke deskundigen uit beide landen moeten één kennisdocument opstellen over de Eemsproblematiek. Dit document kan dan als basis dienen voor het beleid en het beheer van het gebied aan beide kanten van de grens. Een gezamenlijke monitoring voor het gehele Eems-estuarium is daarbij noodzakelijk.

Aandacht op hoog politiek niveau

Om de problemen op te kunnen lossen moet er een aantal belangrijke besluiten worden genomen. De mogelijkheden tot havenspecialisatie rond het estuarium is daarbij een belangrijk onderwerp. Omdat de economische belangen in de regio groot zijn, moeten afspraken op een hoog politiek niveau worden gemaakt. 

Toekomstvisie

Verder is het volgens de Raad van belang dat er gezamenlijk een toekomstvisie voor het gebied wordt opgesteld. Hierin moeten naast ecologische, ook economische en andere relevante ontwikkelingen worden meegenomen.

Ministersconferentie

De Raad adviseert een ministersconferentie te organiseren waar de keuzes en uitgangspunten voor de langetermijnvisie worden vastgesteld. Voor de uitvoering zal er een Nederlands-Duitse stuurgroep moeten worden ingesteld.  Daarbij is het belangrijk dat alle belanghebbenden in het gebied bij het proces worden betrokken.