Meer inzet nodig voor internationale trein

Reizen met de internationale trein moet extra worden gestimuleerd. In de nasleep van de coronacrisis neemt het internationale verkeer weer toe. Nú is het moment om de internationale trein beter te benutten als duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig. Daarvoor hoeft niet meteen nieuw spoor te worden aangelegd. Want er is op korte termijn veel te winnen met betere informatie, ticketverkoop en passagiersrechten. Ook kan bestaande spoorcapaciteit beter worden benut. Het stimuleren van de internationale trein vraagt om intensieve internationale samenwerking op de belangrijkste Europese spoorcorridors. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Verzet de wissel; naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’, dat op 1 juli is aangeboden aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Gelijktijdig stuurde de raad hierover samen met andere Europese adviesraden een brief aan de Europese Commissie.

De internationale reiziger in de trein

Om internationale reizigers vaker te laten kiezen voor de trein is een toegankelijk, eenvoudig en overzichtelijk boekingsproces nodig waarin trajecten en prijzen van de verschillende vervoerders worden gecombineerd en gemakkelijk zijn te vergelijken. Ook de passagiersrechten moeten worden verbeterd. Zodat reizigers zich minder zorgen hoeven te maken bij vertraging of een gemiste overstap.

Stimuleer nieuwe internationale vervoersdiensten

Europa heeft een open markt voor internationale treinen. In de praktijk dienen zich echter weinig nieuwe vervoerders aan. De raad vindt daarom dat het kabinet actiever nieuwe internationale treindiensten moet stimuleren, desnoods door samen met buurlanden internationale concessies te verlenen.

Spoorcapaciteit slimmer benutten

De bestaande capaciteit op het spoor moet bovendien beter worden benut. Er passen meer treinen op het spoor als de historisch gegroeide dienstregeling intelligenter wordt opgezet. Met informatietechnologie kan de spoorcapaciteit nog verder worden vergroot. Mocht op termijn concurrentie om de beschikbare capaciteit op het spoor ontstaan, tussen nationaal en internationaal verkeer of tussen passagiers- of goederenvervoer, dan zal op dat moment politiek de afweging moeten worden gemaakt waar prioriteit wordt gelegd.

Investeer in één oostelijke corridor

Richting Duitsland ontbreekt een snelle spoorverbinding. Als bestaand spoor wordt opgewaardeerd tot 160 of 200 km/uur en er aangesloten wordt op het Duitse netwerk van snelle ICE-treinen kan voor internationale verbindingen vanuit Nederland aanzienlijke reistijdwinst behaald worden. De raad roept het kabinet op om snel een tracékeuze te maken.

Internationale corridoraanpak

De raad vindt voor de belangrijkste internationale verbindingen een door Europa gecoördineerde aanpak in internationale corridors nodig, waarbinnen dezelfde regels en afspraken gelden. Op de lange termijn denkt de raad dat toegewerkt moet worden naar een Europese autoriteit voor grensoverschrijdend spoorverkeer. Hiervoor heeft de raad samen met andere Europese adviesraden aandacht gevraagd bij de Europese Commissie.


Noot voor de redactie / niet voor publicatie

Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl 06 1536 9339.

Voor inhoudelijke informatie over het advies kunt u zich wenden tot de projectleider Tim Zwanikken, tim.zwanikken@rli.nl, 06 5287 4404.