Pers

13 persberichten

Groene onderwijs bekneld in regelgeving

persbericht
RLG - 9 december 2004
Het groene onderwijs dat opleidt voor agro-industrie, landbouw en natuur heeft meer ruimte nodig om aan de vraag naar beroepskrachten voldoen. De huidige Wet Educatie en Beroepsonderwijs maakt het aanbieden van nieuwe opleidingen onmogelijk. Nieuwe opleid ...

Raad voor de Wadden kritisch over implementatie Kaderrichtlijn Water

persbericht
Raad voor de Wadden - 7 december 2004
Waddenzee voorlopig als ‘sterk veranderd water’ typeren In een brief aan Staatssecretaris mevrouw Schultz van Haegen plaatst de Raad voor de Wadden kanttekeningen bij de afronding van de eerste rapportage ten behoeve van de invoering van de Europese Kader ...

Advies Raad voor de Wadden: invoering natuurgrenzen nog lang niet in zicht

persbericht
Raad voor de Wadden - 29 november 2004
Raad bepleit een kleine Waddenacademie De Raad voor de Wadden heeft op verzoek van Minister Dekker van VROM een spoedadvies uitgebracht over de conceptkabinetsstandpunten die betrekking hebben op de hoofdlijnen van het nieuwe Waddenzeebeleid. Deze hoofdli ...

Advies Risicoanalyse Waddenzee

persbericht
Raad voor de Wadden - 26 november 2004
een samenhangend overzicht De Raad voor de Wadden heeft op 17 november een advies aan de Vaste commissie voor VROM uitgebracht over risicoanalyses voor de Waddenzee. De Raad is om dit advies gevraagd, omdat de Tweede Kamer wil weten welke risico’s voor di ...

Sanering van landbouw bedreigt Nederlands cultuurlandschap

persbericht
VROM-raad - 19 november 2004
De landbouw in Nederland maakt onder druk van wereldwijde concurrentie en de afbouw van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een pijnlijk saneringsproces door, dat vergaande gevolgen heeft voor het landelijk gebied. Jaarlijks stoppen 4 à 5% van onze boere ...

Kenniseconomie verlangt offensief ruimtelijk beleid

persbericht
VROM-raad - 19 november 2004
Nederland zal meer synergie moeten kweken tussen zijn mainports (Schiphol, de havens) en de kenniseconomie. Die kenniseconomie bloeit vooral in de  'brainports': de internationaal ontsloten en aantrekkelijke stedelijke centra met hoofdkantoren, ...

Nota Ruimte: koers goed maar zorgen over de uitwerking

persbericht
VROM-raad - 15 juni 2004
De VROM-raad onderschrijft de koers die in de Nota Ruimte wordt gekozen: selectief  beleid op nationaal niveau, decentralisatie en versterking van de positie van het middenbestuur, versterken van samenhang in beleid en de oriëntatie op ontwikkelingsplanol ...

Buiten bouwen: evenwicht tussen restricties en vrijheid

persbericht
VROM-raad - 27 mei 2004
Bouwen in het buitengebied kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan het landschap. Maar het is niet gewenst om ongeclausuleerd de poorten open te zetten voor bebouwing in het buitengebied. Buiten bouwen behoort het landschap te verrijken, niet op te so ...

Veelbelovende lijn cie Meijer vereist nadere uitwerking

persbericht
Raad voor de Wadden - 30 april 2004
Raad voor de Wadden reageert op advies Commissie Meijer De Raad voor de Wadden (RvdW) vindt het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) een goede basis voor nieuw Waddenzeebeleid, maar meent wel dat verdere discussie en uitwerking nod ...

Veranderend platteland vraagt om vernieuwd bestuur

persbericht
RLG - 9 april 2004
Veranderingen in het landelijk gebied vragen om een heroriëntatie op de rol tussen overheden onderling en tussen overheid en samenleving. Provincies moeten in de toekomst eerstverantwoordelijk worden voor de realisering van rijks- en provinciale doelen om ...