Pers

15 persberichten

Koersomslag nodig voor duurzame Waddenzeevisserij

persbericht
Raad voor de Wadden - 5 december 2007
Raad voor de Wadden bepleit sterke regionale rol Er is meer inzet nodig dan het huidige visserijbeleid om in 2020 te kunnen spreken van duurzame Waddenzeevisserij. Tot die conclusie komt de Raad voor de Wadden in zijn advies ‘Natuurlijk vissen op de Wadde ...

Raad adviseert instelling van een Nationale Wegen Autoriteit

persbericht
Raad VenW - 28 november 2007
Vandaag heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies ‘Van wegbeheer naar netwerkbeheer’ aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. In dat advies stelt de Raad dat er een Nationale Wegen Autoriteit moet komen die het hoofdnet van rijksweg ...

Raad bepleit meer publiek belang in Europees landbouwbeleid

persbericht
RLG - 15 november 2007
Volgens de Raad voor het Landelijk Gebied moet het Europees landbouwbeleid gericht zijn op publieke belangen als duurzaam landgebruik en voedselzekerheid. Gerichte betalingen voor geleverde diensten als milieu, natuur, landschap of dierenwelzijn zijn daar ...

Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans

persbericht
VROM-raad - 17 oktober 2007
De woningmarkt heeft grote en urgente problemen. Velen hebben moeite een passende en betaalbare woning te vinden. Om die problemen aan te pakken is een integrale en structurele hervorming van het woonbeleid nodig. Doel is meer keuzemogelijkheden bieden. D ...

Sport en spel een 'must' voor ieder kind Natuur goed voor gezondheid

persbericht
RLG - 9 oktober 2007
Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een 'must& ...

Plaats landbouw niet in reservaat

persbericht
RLG - 20 september 2007
Deze oproep doet de Raad voor het Landelijk Gebied aan de minister van LNV in het advies over een Agrarische Hoofdstructuur(AHS). In navolging van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarin gebieden gereserveerd worden voor natuur, is er een roep voor e ...

Raad voor de Wadden wil geen harde natuurgrenzen

persbericht
Raad voor de Wadden - 19 juli 2007
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad voor de Wadden gevraagd te adviseren over het instellen van natuurgrenzen in het Waddengebied. De zogenaamde natuurgrens is destijds door de Commissie Meijer geïntroduceerd en is toe ...

Offensief nodig voor Europese zeeën

persbericht
Raad voor de Wadden - 5 juli 2007
Kunnen Europese zeeën en oceanen ons nog meer bieden dan ze nu al doen? Alleen door een ingrijpende vernieuwing van het beleid, niet alleen in Europa maar ook in Nederland, kunnen zeeën en oceanen ook in de toekomst blijven bijdragen aan onze welvaart. De ...

Provincie, hou koers op resultaat

persbericht
RLG - 4 juli 2007
Provincies spelen een belangrijke rol in de inrichting van het landelijk gebied en staadaarbij voor steeds complexere opgaven. Gebiedsontwikkeling is dan een goed middel om complexe, samenhangende problemen in een bepaald gebied aan te pakken. Het succes ...

Bescherming Werelderfgoed vraagt andere aanpak

persbericht
RLG - 22 mei 2007
Nederland dient terughoudend te zijn bij het voordragen van cultureel erfgoed voor de Werelderfgoedlijst. Dan blijft er voldoende ruimte over voor het werelderfgoed in niet-westerse landen dat nog onvoldoende beschermd wordt. Ook zou Nederland de plaatsin ...