Pers

7 persberichten

Energietransitie gebouwen vraagt om duidelijkheid

persbericht
Rli - 13 december 2018
In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de route die daar toe leidt is nog veel onduidelijkheid: over de verantwoordelijkheid van overheid en burger, de verdeling van kosten en de mate waarin burgers straks zelf kunnen kie ...

Adviesraad uit zorgen over Nationale Omgevingsvisie

persbericht
Rli - 20 november 2018
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die begin 2019 wordt verwacht, is hét instrument van het kabinet om te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving. Een samenhangende aanpak van de grote opgaven waar Nederland voor staat is daarbij essentieel. De Raad v ...

Snelheid woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit

persbericht
Rli - 28 juni 2018
Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit adviseert de Raad van de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Versnellen ...

Betere mobiliteit vraagt andere keuzes

persbericht
Rli - 23 mei 2018
23 mei 2018- Investeren in uitbreiding van het rijkswegennet en de hoofdspoorwegen is niet langer dé oplossing voor het bereikbaar houden van Nederland. De investeringsstrategie moet beter aansluiten bij de veranderende reisbehoefte, meer gebruik maken va ...

Inrichting stad kan gezondheid inwoners vergroten

persbericht
Rli - 18 april 2018
Het leven in de stad kan een stuk gezonder als de overheid hieraan meer aandacht geeft. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn vandaag verschenen advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbel ...

Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid

persbericht
Rli - 3 april 2018
De klimaatopgave leidt op lange termijn onvermijdelijk tot minder productieruimte voor de veehouderij en tot verandering van ons menu. Het kabinet zou met nieuw voedselbeleid op deze omslag moeten anticiperen om de negatieve gevolgen ervan zo klein mogeli ...

Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

persbericht
Rli - 15 maart 2018
De voortschrijdende digitalisering van de stroomvoorziening maakt haar kwetsbaar. Het kabinet moet daarom investeren in kennis om samen met de elektriciteitssector deze kwetsbaarheid scherp in beeld te krijgen en weg te nemen. Dit concludeert de Raad voor ...