Pers

187 persberichten

Stadsinfarct: steden groeien dicht

persbericht
RLG - 9 juni 2006
De betekenis en het maatschappelijk rendement van groen in de openbare ruimte wordt nog niet voldoende erkend volgens de Raad voor het Landelijk Gebied. Door de overheid wordt onvoldoende geïnvesteerd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van groen. Ste ...

Metropolitane ontwikkeling Noordvleugel zet Nederland weer op de kaart

persbericht
VROM-raad - 31 mei 2006
Adviesraden pleiten voor dubbelstad Amsterdam – Almere met het IJmeer als ‘central park’ De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad adviseren het Kabinet de as Haarlemmermeer – Schiphol – Amsterdam – Almere- Lelystad te ontwikkelen tot een zeer di ...

Afzien van Zuiderzeelijn

persbericht
VROM-raad - 8 april 2006
Drie adviesraden van de regering wijzen aanleg van de Zuiderzeelijn af. De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-raad, zijn het erover eens dat een nieuwe snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen niet bi ...

RLG-advies: ruimte voor megabedrijf én gezinsbedrijf

persbericht
RLG - 7 april 2006
Het Nederlandse megabedrijf in de land- en tuinbouw combineert de sterke kanten van het gezinsbedrijf met de voordelen van grootschaligheid. Desondanks zal met uitzondering van de glastuinbouw de onmiskenbare trend naar schaalvergroting in ons land niet l ...

Advies Raad voor de Wadden PKB Derde Nota Waddenzee

persbericht
Raad voor de Wadden - 22 maart 2006
Raad voor de Wadden: Pkb Waddenzee kan wel weg De Raad voor de Wadden meent dat de pkb Waddenzee zo spoedig mogelijk door het kabinet moet worden vastgesteld. Met een maximale looptijd van vijf jaar. Dat is nodig om op een aantal beleidsterreinen actueel ...

Grotere daadkracht bij uitvoering dringend noodzakelijk

persbericht
VROM-raad - 8 maart 2006
Plannen komen nog steeds niet of laat ten uitvoer. Wat er wel gerealiseerd wordt heeft vaak niet de gewenste kwaliteit. De minister van VROM heeft hard gewerkt aan nieuw beleid, nieuw instrumentarium en een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden om de ...

Dekker: Goede balans natuur en economie in Waddengebied

persbericht
Raad voor de Wadden - 13 januari 2006
Voor het Waddengebied blijft het kabinet vasthouden aan sturing vanuit de ruimtelijke ontwikkeling. Het gepresenteerde advies 'Natuurlijk Gezag' van de Raad voor de Wadden en de Raad voor het openbaar bestuur wijkt af van deze lijn. Daarom zal h ...

Schipholbeleid is aan herziening toe

persbericht
VROM-raad - 12 januari 2006
De in het Schipholbeleid beoogde ‘duurzame balans tussen de ruimte voor de mainport Schiphol en de nega­tieve effecten van het vliegverkeer’ wordt niet bereikt. Het huidige stelsel van milieuregels en-normen is te weinig flexibel en levert, in samenhang m ...

Beter bestuur en beheer van de waddenzee nodig

persbericht
Raad voor de Wadden - 12 januari 2006
Het kabinet moet de natuur in en rond de Waddenzee actiever gaan beschermen. Daartoe is het nodig dat de minister voor natuurbescherming verantwoordelijk wordt voor het Waddenzeebeleid en dat de gemeenten en provincies in het Waddengebied gezamenlijk de n ...

Tweede Kamer moet bedrijfstoeslagen richten op kwaliteit landelijk gebied

persbericht
RLG - 6 oktober 2005
De Tweede Kamer zal de bedrijfstoeslagen voor agrarische bedrijven moeten richten op verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. De Kamer zal de provincie het voortouw moeten geven om de kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Scherpe formu ...