Pers

194 persberichten

Houd het Beheerplan voor de Waddenzee beperkt

Raad voor de Wadden 23 April 2007 - Het Rijk, de Waddenprovincies en Waddengemeenten zijn bezig een gezamenlijk beheer- en ontwikkelingsplan voor de Waddenzee op te stellen. De Raad voor de Wadden juicht toe dat dit gezamenlijk gebeurt en dat niet ieder voor zich zijn plannen maakt. De Raad waarschuwt er echter wel voor om niet een te groot plan te schrijven, omdat al veel geregeld is in onder meer de planologische kernbeslissing…

Extra inzet voor de Zuidvleugel

RLG, Raad VenW, VROM-raad 19 March 2007 - Drie adviesraden voor de regering vragen aandacht voor de problemen van de Zuidvleugel van de Randstad. Het voorgenomen beleid is onvoldoende: extra investeringen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, de sociaaleconomische structuur en de bereikbaarheid van de Zuidvleugel. Ook is extra aandacht nodig voor de zwakkere gebieden: het zuidelijk deel van Rotterdam…

Europees landbouwbeleid moet hoog op de agenda

RLG 12 March 2007 - De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel een brede discussie over de toekomst van het Europees landbouwbeleid te stimuleren. De discussie moet uitmonden in een visie op de toekomst van de landbouw en het landbouwbeleid die door de maatschappij breed gedragen wordt. De raad adviseert in de tussentijd geen grote wijzigingen in de…

‘Rijk moet slimmer investeren, gericht op de lange termijn’

Raad VenW, VROM-raad 22 January 2007 - De grote problemen met water en mobiliteit zijn – ook op termijn – niet oplos­baar met de huidige investeringsaanpak De VROM-raad komt samen met de Raad voor Verkeer en Waterstaat tot deze conclusie op basis van een analyse van de ruimtelijke en infrastructurele investeringen van de rijksoverheid. Alleen door nu nieuwe lijnen uit te zetten, kan worden voorkomen dat op lange termijn de…

‘Vooruitkomen van bewoners moet centraal staan bij stedelijke vernieuwing’

VROM-raad 23 October 2006 - VROM-raad wil koerswijziging stedelijke vernieuwing De huidigestedelijke vernieuwing richt zich vooral op de fysieke kwaliteit van de wijk en op zaken als sociale cohesie en leefbaarheid. Dat moet anders. Bestuurders en beleidsmakers moeten bij hun plannen voor stedelijke vernieuwing veel meer uitgaan van de ambities van mensen om vooruit te komen. Stedelijke vernieuwing moet bijdragen aan…

Overheid kan niet zomaar natuur en platteland loslaten

RLG 3 October 2006 - Het ministerie streeft naar meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij natuur en platteland. De Raad  voor het Landelijk Gebied heeft de gevolgen van deze bestuurlijke omslag bestudeerd en oordeelt dat de toekomst die hiermee wordt opgeroepen onzeker is. De omslag biedt zeker kansen maar brengt ook risico’s met zich mee. In dat licht concludeert de raad…

‘Overheidsbeleid bedrijventerreinen is achterhaald’

VROM-raad 29 June 2006 - VROM-raad stelt geheel nieuwe werkwijze voor De VROM-raad wil een robuuste vernieuwing van de huidige praktijk van bedrijventerreinenplanning. Daarmee kan een hogere kwaliteit en meer economisch voordeel van bedrijventerreinen bereikt worden. De vernieuwing vraagt om regionale samenwerking van overheden en om betere samenwerking met ondernemers en andere marktpartijen. Die moeten zowel de…

Stadsinfarct: steden groeien dicht

RLG 9 June 2006 - De betekenis en het maatschappelijk rendement van groen in de openbare ruimte wordt nog niet voldoende erkend volgens de Raad voor het Landelijk Gebied. Door de overheid wordt onvoldoende geïnvesteerd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van groen. Steden worden helemaal volgebouwd zonder ruimte te reserveren voor groen. De raad doet deze uitspraken in een advies aan de ministers van LNV en…

Metropolitane ontwikkeling Noordvleugel zet Nederland weer op de kaart

Raad VenW, VROM-raad 31 May 2006 - Adviesraden pleiten voor dubbelstad Amsterdam – Almere met het IJmeer als ‘central park’ De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad adviseren het Kabinet de as Haarlemmermeer – Schiphol – Amsterdam – Almere - Lelystad te ontwikkelen tot een zeer divers en excellent ontsloten woon-, werk- en verblijfsgebied met internationale allure. De internationale concurrentiepositie van de Randstad…

Afzien van Zuiderzeelijn

RLG, Raad VenW, VROM-raad 8 April 2006 - Drie adviesraden van de regering wijzen aanleg van de Zuiderzeelijn af. De Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied en de VROM-raad, zijn het erover eens dat een nieuwe snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen niet bijdraagt aan het verbeteren van de economische situatie van de noordelijke provincies. Ook biedt de lijn geen oplossing voor de bereikbaarheid…