Pers

194 persberichten

Raad voor de Wadden is bezorgd over de veiligheid

Raad voor de Wadden 17 May 2003 - De Raad voor de Wadden maakt zich zorgen over de veiligheid op de Waddenzee. De Raad wijst erop dat de Internationale Maritieme Organisatie de Waddenzee in oktober 2002 heeft aangewezen als Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), dus als een bijzonder kwetsbaar zeegebied. Dit is gebeurd op verzoek van de drie Waddenzeelanden, Nederland, Duitsland en Denemarken. Nederland heeft ervoor gekozen om,…

“Duurzaam duurt het langst”: Raad voor de Wadden brengt een advies uit over duurzame Waddenvisserij.

Raad voor de Wadden 30 April 2003 - De betekenis van de visserij op de Waddenzee, nu en in de toekomst, is momenteel volop in discussie: trilateraal in het kader van het Wadden Sea Forum en nationaal in het kader van het Sociaal-Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied. Ook zullen de uitkomsten van het evaluatieprogramma EVA II gevolgen hebben voor de schelpdiervisserijsector. Als laatste zal het besluit van de…

Reconstructie vraagt andere aanpak van provincies en rijk

RLG 27 February 2003 - De reconstructie van de zandgebieden in Oost- en Zuid-Nederland is een grote kans voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls van het platteland. Provincies spelen hierbij de hoofdrol, maar een aantal zaken moet wel anders worden georganiseerd. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies Platteland in de steigers, dat op 27 februari aan minister Veerman, staatssecretaris Van Geel, de…

Bezuinigingen op natuurbeleid funest voor mens en natuur

RLG 18 February 2003 - Doorgevoerde bezuinigingen op natuurbeleid hebben funeste gevolgen voor natuur en landbouw. De helft van de bedreigde soorten loopt extra risico uit te sterven. In veel gebieden stopt agrarische bedrijfsontwikkeling omdat herinrichting van gebieden niet meer mogelijk is. Het komend regeerakkoord moet benut worden om de continuïteit in het natuurbeleid te herstellen. Hiervoor is een extra inzet…

Besluitvorming rond Europees landbouwbeleid wacht niet op Nederlandse verkiezingsuitslag

RLG 21 January 2003 - De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek (RMNO) vragen de – demissionaire – ministers Veerman (LNV) en Kamp (VROM) in een brief op 16 januari 2003 om vast te houden aan de wens van Nederland om het Europees landbouwbeleid fors te hervormen. De besluitvorming over Europees landbouwbeleid vindt nu plaats. Nederland ondersteunt de…

Het platteland dreigt te verdwijnen!

RLG 21 August 2002 - Het platteland dreigt geleidelijk te verdwijnen als tegenhanger van de stad. Dat is ongewenst. Tegelijk groeit de belangstelling van burgers voor het platteland. Mensen willen er natuur en landschap beleven, recreëren of wonen. Daarom moet de overheid zorg dragen voor behoud en ontwikkeling van dat platteland. Rijk, provincies en gemeenten hebben daarbij een eigen taak. De minister van LNV heeft…

Van individuele subsidies naar een beursmodel voor groene diensten

RLG 30 July 2002 - Groene diensten door agrarische ondernemers en andere grondgebruikers bieden goede mogelijkheden om natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie in het landelijk gebied te versterken. Het huidige stelsel van individuele subsidies voor groene diensten moet dan wel ingeruild worden voor het sluiten van gebiedscontracten die in vrije onderhandelingen tussen vragers en aanbieders tot stand komen:…

Meer regio, minder regels, meer resultaat

RLG 26 July 2002 - Minder regels, en meer ruimte en verantwoordelijkheid voor provincie, regio en maatschappelijke organisaties. Dit laat de Raad voor het Landelijk Gebied op 22 juli 2002 weten in zijn advies over het Tweede Structuurschema Groene Ruimte aan minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De raad adviseert een drastische vereenvoudiging van het beleid voor de groene ruimte en vrij…

Kennis meer richten op ecologische basis voedsel en groen

RLG 26 April 2002 - In het onderzoek en het onderwijs voor voedsel en groen moeten andere accenten worden gelegd. Om het vertrouwen van consumenten in de voedselveiligheid te herstellen moet de noodzakelijke technologische kennis zich meer baseren op de ecologische basis van voedsel en groen. Technologieontwikkeling moet ook veel meer ingebed worden in kennis van de samenleving. Dat schrijft de Raad voor het…

Bouwen en soortbescherming geen onoplosbaar conflict

RLG 24 April 2002 - Het behoud van planten- en diersoorten is goed te combineren met de gewenste sociale en economische ontwikkelingen. Dit is de conclusie uit het advies dat de Raad voor het Landelijk Gebied op 23 april 2002 heeft aangeboden aan de staatssecretaris van LNV, mevrouw Faber. De RLG stelt dat de oplossing van het conflict tussen ecologische en economische belangen is te realiseren zonder onevenredige…