Pers

180 persberichten

Raad voor Verkeer en Waterstaat pleit voor klimaattoets bij investeringen in infrastructuur

persbericht
Raad VenW - 15 juli 2009
De overheid moet klimaatverandering bij investeringsbeslissingen in infrastructuur expliciet meenemen. Zij moet daartoe een adaptatietoets klimaatverandering bij investeringsbeslissingen invoeren. Dat adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het ad ...

Ruimtelijk ontwikkelen met behoud van milieukwaliteit

persbericht
VROM-raad - 9 juli 2009
Een goede milieukwaliteit en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen wel degelijk samengaan. Dit betoogt de VROM-raad in zijn advies Dynamiek in gebiedsgericht milieubeleid dat vanmiddag is aangeboden aan minister Cramer. De afgelopen jaren liepen de fru ...

Raad bepleit veiligstellen natuurbeleid op BES-eilanden

persbericht
RLG - 3 juli 2009
Nederland wordt verantwoordelijk voor koraalriffen, nevelwouden en andere Caribische natuur. Met de toetreding tot Nederland van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES eilanden) als bijzondere gemeenten nemen de natuur in kwaliteit en de biodiver ...

Er is meer dan de wijk

persbericht
VROM-raad - 1 juli 2009
Adviesraden over wijkgericht werken en stedelijke vernieuwing Sociale cohesie versterken, leefbaarheid verbeteren, lokale economie bevorderen: de wijk staat in de schijnwerpers. De wijk is wel vaak vindplaats van problemen, maar lang niet altijd het beste ...

‘Benut sociaal-culturele trends voor transformatie woonmilieus’

persbericht
VROM-raad - 16 juni 2009
De VROM-raad ziet drie trends die onze toekomstige woonvraag bepalen: 1) wonen met gelijkgestemden; 2) transnationaal wonen en meerhuizigheid, en 3) verdienstelijking van het wonen (comfort, zorg). Deze trends bieden mogelijkheden voor een attractieve ont ...

Toekomst voor landbouw in het Groene Hart

persbericht
RLG - 11 juni 2009
De landbouw in het Groene Hart is een krachtige en innovatieve sector. Dat schrijft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) vandaag in zijn advies ‘Boeren met een Groen Hart’ aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In dit advies verkent d ...

VROM-raad wil kwaliteitsverbetering publieke ruimte

persbericht
VROM-raad - 5 juni 2009
De kwaliteit van de publieke ruimte staat onder druk: binnensteden vercommercialiseren, naoorlogse wijken voldoen niet meer aan de diversiteit aan gebruikerswensen, in stadsrandzones leidt de komst van nieuwe publieksfuncties tot onduidelijkheid over de i ...

Besteed het Waddenfonds gericht

persbericht
Raad voor de Wadden - 3 juni 2009
Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en herstel van de natuur en landschap. Het Waddenfonds is een fonds met een strak omschreven doel en geen algem ...

Mobiliteit in de toekomst- verknoopt en robuust

persbericht
VROM-raad - 18 mei 2009
Hoe houden we de Randstad en andere stedelijke gebieden in de toekomst bereikbaar? Die vraag is pregnant door de onzekerheid over de kilometerheffing en de weerstand tegen grote infrastructuuruitbreidingen. Wegen en trein zijn overvol. De Raad voor Verkee ...

Reizigers gebaat bij meer ondernemerschap in het regionaal openbaar vervoer

persbericht
Raad VenW - 14 mei 2009
Het regionaal openbaar vervoer moet meer dan nu het geval is, de prikkel voelen zoveel mogelijk reizigers binnen te halen. Alleen dan zal de rol van het regionaal openbaar vervoer toenemen. Daarvoor moet het ondernemerschap in het openbaar vervoer in stad ...