Nieuw land ontwikkelen: zinnig of onbezonnen?

Advies over de zinnigheid van nieuw land-oplossingen voor mainports, woningbouw, landbouw, natuur of recreatie

De raad noemt nieuw land de 'laatste optie' en pleit voor bredere en zorgvuldiger beoordeling overige opties. Hij meent dat daar nog niet-onderzochte mogelijkheden zijn en ontraadt een 'vlucht naar voren' (in zee/water). Meer algemeen bepleit hij koppeling investeringen in economische structuur en leefomgeving en het hanteren van een 'geen spijt'-benadering.

Samenvatting: 

In het advies 'Nieuw land ontwikkelen: zinnig of onbezonnen?' buigt de raad zich - tegen de achtergrond van de discussie over mainport-uitbreidingen en woningbouwlocaties in zee - over de vraag wanneer het gerechtvaardigd is om tot een ingrijpende maatregel als het ontwikkelen van nieuw land over te gaan. Onder meer de volgende conclusies worden getrokken:

Nut en noodzaak-discussies worden reeds teveel vermengd met discussies over locatie-alternatieven en uitvoeringsmogelijkheden, zaken die in dat stadium nog niet aan de orde zouden moeten zijn.

De nu aan de orde zijnde uitbreiding van en investering in mainports zou in de besluitvorming en de realisering gekoppeld moeten worden aan de voorwaarde om tegelijk óók te investeren in een tweede, alternatief economisch traject.

Een gefaseerde besluitvorming en ontwikkeling - dus met de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke heroverweging op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen - moet worden gevolgd en derhalve ook mogelijk zijn.

Nieuw land-opties voor de realisering van mainportuitbreidingen of andere grote projecten dienen - ervan uitgaande dat nut en noodzaak zijn aangetoond - pas in overweging genomen te worden als de mogelijkheden van bestaande locaties definitief zijn uitgeput;

Voor de ontwikkelingen van dit moment betekent dit volgens de raad:

  • geen nieuw land voor Schiphol, maar bij voorkeur doorgroei op huidige locatie;
  • geen 2e Maasvlakte maar ruimte op bestaande bedrijventerreinen (beter) benutten;
  • geen nieuw land voor woningbouw, natuur en recreatie, maar investeren in de mogelijkheden van het bestaande land.

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies ‘Nieuw land ontwikkelen: zinnig of onbezonnen?’ in september 1997 uitgebracht.