SVV-III: Nee, tenzij

Raad adviseert kabinet keuzen te maken. Een nieuw lange-termijnbeleid voor verkeer en vervoer heeft alleen zin als aan drie basisvoorwaarden wordt voldaan. Het kabinet moet komen tot een eenduidige en integrale visie op welvaart, mobiliteit, economie en milieu. Voor deze visie zijn keuzen noodzakelijk en daaraan moeten heldere doelstellingen en randvoorwaarden worden gekoppeld. Hieraan moet bestuurlijk Nederland zich committeren. Tevens moet het voorgestelde beleid zich lenen voor monitoring en evaluatie.