Geleid door kwaliteit

De raad pleit voor verbreding en integratie van het perspectief op het landelijk gebied tot collectieve, sociaal-culturele en economische waarden. Daarbij wordt een geleidelijke overgang bepleit van blauwdruk- naar een ontwikkelingsplanologie, waarbij een lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering een belangrijke rol zou kunnen en moeten spelen. Voorts worden nog concrete reacties gegeven op de voorstellen in de Startnota voor de 5e Nota: 'de ruimte van Nederland'.