Meer markt, andere overheid

Advies over de veranderende relatie tussen markt en overheid op terreinen van Verkeer en Waterstaat

Raad pleit voor meer markt en andere overheid. De markt kan beter overweg met veranderende consumentenwensen dan de overheid. Consumenten willen steeds meer op maat worden bediend. De markt speelt hierop in met innovatie en differentiatie van producten en diensten. De overheid moet daarom de "presterende" taken zoveel mogelijk aan de markt overlaten en zich toeleggen op haar eigenlijke taak: de beleidsvorming en -bepaling.

Meer overlaten aan de markt betekent niet dat de rol van de overheid beperkter wordt. Hij wordt wel anders. Sturen op afstand vergt - maar maakt tegelijkertijd ook mogelijk - dat publieke belangen explicieter worden geformuleerd en gecontroleerd. Meer markt komt dus ook de kwaliteit van de overheid ten goede.