NVVP: ja, mits

Advies inzake het Beleidsvoornemen NVVP, Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020

In zijn reactie op het recent door het kabinet gepubliceerde NVVP, Nationaal Verkeers- en Vervoersplan, noemt de Raad voor verkeer en waterstaat als belangrijke belemmeringen in het mobiliteitsvraagstuk: de overheid benadert het verkeer en vervoerssysteem niet in zijn totaliteit, het rijk neemt nog altijd een erg centrale en dominante positie in en gebruikers van vervoersdiensten en infrastructuur hebben geen inzicht in de werkelijke kosten van mobiliteit. Het NVVP zet volgens de Raad stappen in de goede richting om deze belemmeringen op te heffen, maar wat ontbreekt is een helder toekomstbeeld.