Welstand en vergunningvrij bouwen

De raad heeft dit advies opgesteld vanwege het ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet. Hiermee werd zowel democratisering van de welstand als liberalisering van de bouwvergunningplicht en procedures beoogd. De raad kon hiermee instemmen, maar heeft wel een aantal bemerkingen.

Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies ‘Welstand en vergunningvrij bouwen’ opgesteld vanwege het ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet. Hiermee werd zowel democratisering van de welstand als liberalisering van de bouwvergunningplicht en procedures beoogd. De raad kon hiermee instemmen, maar heeft wel de volgende bemerkingen:

  • het welstandstoezicht moet wel op het juiste moment (kunnen) plaatsvinden op basis van vooraf geformuleerde criteria;
  • ook bij liberalisering moeten gemeenten voldoende instrumenten behouden om alle voor de ruimtelijke kwaliteit belangrijke bouwactiviteiten te kunnen beoordelen, eventueel gedifferentieerd per wijk of gebied.

De raad heeft voorstellen gedaan voor wijziging van de wetstekst. Het briefadvies werd in de decembervergadering 2000 vastgesteld, verzending naar de Tweede Kamer vond plaats in januari 2001. Het advies is niet in druk verschenen maar in briefvorm in beperkte vorm verspreid.

Beleidsreactie 

De Tweede Kamer heeft het advies betrokken bij het notaoverleg over de nota Architectuurbeleid 2001-2004 en het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet.

De vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de inhoud van het advies betrokken bij de discussie over de Architectuurnota.
De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het advies betrokken bij de behandeling in de Tweede Kamer.