Bewust mobiel' 'beter bereikbaar!'

Nederland kampt met ernstige problemen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Om in te spelen op de toenemende vraag is een samenstel van maatregelen nodig op de korte en langere termijn. Onmisbare componenten van dit bereikbaarheidspakket zijn: betere informatievoorziening, een mobitarief, mobiliteitsfondsen en intensievere regionale samenwerking. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn advies “Bewust mobiel, beter bereikbaar!”.

Samenvatting

De files lijken elke dag langer te worden, vooral in en rond de steden. Het kost meer tijd om ergens te komen. Als we niets doen, slibt Nederland dicht. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Langs meerdere wegen zijn beide vatbaar voor verbetering. Geen aanbodgedreven, maar vraaggestuurde verkeers- en vervoersvoorzieningen bieden een oplossing. Regionalisering, eerlijk beprijzen en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden.

  • Op regionaal niveau zijn veelbelovende vormen van samenwerking van de grond te tillen.
  • Belast het gebruik van de infrastructuur in plaats van het voertuigbezit. Zo valt er dynamisch en eerlijker te beprijzen dan via de statische manier die nu gangbaar is.
  • Maak keuzemogelijkheden en de consequenties daarvan transparant. Zo kunnen gebruikers pas echt kiezen.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Bewust mobiel, beter bereikbaar’ in januari 2003 uitgebracht.