Communicatie bekeken: "the coming out of KCOW"

De Raad voor de Wadden is teleurgesteld over de manier waarop de evaluatie van het Kaderplan Communicatie Overheden Waddenzee (KCOW) is uitgevoerd door het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (RCW). In het evaluatieonderzoek zijn alleen meningen gepeild van een groep direct bij het Waddengebied betrokkenen. In het uit 1997 stammende  KCOW zijn richtlijnen voor de handelswijze van de overheid bij communicatie opgenomen. Anders dan van een evaluatie van dit plan mag worden verwacht, is niet onderzocht of deze richtlijnen door de overheden wel worden toegepast. De uitgevoerde evaluatie kan daarom niet worden gebruikt bij het formuleren van toekomstig nieuw beleid.

De Raad geeft in het advies een reeks verbetervoorstellen voor de overheidscommunicatie. Er moet door de overheden structureel geld worden vrijgehouden voor communicatie en de overheden moeten tijdig beslissen met wie en op welke wijze ze gaan communiceren. Ook vraagt de Raad meer aandacht voor natuur- en milieueducatie en cultuurhistorische educatie.
De Raad signaleert dat er de laatste tijd bij de Waddenoverheden wel meer aandacht is voor communicatie, maar onduidelijk is of het KCOW zelf daarbij een rol speelt. De Raad is van mening dat het plan consequent moet worden toegepast.