Integraal kustbeleid; meer dan veilig

Op 16 september 2003 is de Raad voor de Wadden door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verzocht een advies uit te brengen over de ontwerp 'Beleidslijn voor de kust'. Dit advies is ook ongevraagd uitgebracht aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Achtereenvolgens is in de Beleidsagenda voor de kust en in de ontwerp Beleidslijn voor de kust aangegeven dat met de voorliggende Beleidslijn een verdere invulling wordt gegeven aan afstemming en integratie van beleid en beheer voor de kustzone, zoals is neergelegd in de Europese aanbeveling betreffende de uitvoering van geïntegreerd beheer van kustgebieden. De Raad is van oordeel dat er met de huidige ontwerp Beleidslijn beleid wordt ontwikkeld vanuit een visie op kustveiligheid, maar dat er geen visie wordt ontwikkeld op de uitwerking van een geïntegreerd beheer van kustgebieden. De Beleidslijn voegt in zijn huidige vorm beleidsmatig nauwelijks iets toe aan de Derde Kustnota en is volgens de Raad in zijn huidige vorm ongeschikt voor integrale opname in de Nota Ruimte. De Raad adviseert de Staatssecretaris dan ook om er bij de Minister van VROM op aan te dringen een op de Europese aanbeveling gestoelde visie te ontwikkelen voor het kustgebied en de Derde Kustnota te hanteren als uitgangspunt voor opname van het kustbeleid in de Nota Ruimte. De Beleidslijn voor de kust zou naar de mening van de Raad niet eerder vastgesteld dienen te worden voordat deze kan worden verbreed tot een visie op het totale kustgebied vanuit een geïntegreerde benadering voor ditzelfde gebied.

De Raad plaatst in zijn advies enkele kanttekeningen bij het voorgestelde beleid. De Raad adviseert de Staatssecretaris de relaties tussen kustvakken en in het bijzonder de onderlinge relaties tussen de Waddenzee en de Noordzee(kustzone) mee te nemen in de integratie van functies per (deel van een) kustvak.
De Raad constateert dat er weinig tot geen aandacht wordt geschonken aan de gevolgen van Beleidslijn voor de bedijkte Waddenkust en meer specifieke processen die zich in het Waddengebied afspelen met betrekking tot zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarnaast is er voor gekozen om het Eems-Dollard estuarium buiten de Beleidslijn te houden. De Raad adviseert de Staatssecretaris het Eems-Dollard estuarium op te nemen in de Beleidslijn en hier, tezamen met de overig geconstateerde omissies, beleid voor uit te werken.

Tot slot adviseert de Raad de Staatssecretaris  om een geïntegreerd beheer voor het kustgebied tot speerpunt te maken van de Beleidslijn voor de kust en hiermee gevolg te geven aan de Europese aanbeveling voor een geïntegreerd beheer van kustgebieden.