Ieder zijn deel

Met dit advies spreekt de Raad alle betrokkenen rond locatiebereikbaarheid aan op hun verantwoordelijkheid.

Samenvatting

De bereikbaarheid van veel plaatsen in Nederland kan en moet worden verbeterd. Bij grootschalige evenementen, zoals pretparken of popconcerten lukt dat goed. De organisator zorgt voor de bereikbaarheid en maakt het daarmee aantrekkelijk voor bezoekers om te komen. Dus exploiteer locaties als een dagelijks evenement, ofwel behandel bezoekers aan uw locatie als gasten op een feest. Dit is één van de conclusies die de Raad voor Verkeer en Waterstaat trekt in zijn advies 'Ieder zijn deel – bereikbaarheid anders aanpakken'.

De Raad geeft hierin diverse adviezen om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. De recent gelanceerde plannen voor extra wegen en nieuwe vormen van betalen per kilometer laten onverlet dat ook gewerkt moet worden aan een andere organisatie en financiering van bereikbaarheid.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft voor dit advies onderzocht wat de nieuwe rolopvatting van de overheid betekent voor locatiebereikbaarheid en hoe dit onderwerp op andere manieren kan worden aangepakt. In onze eigen analyse zijn we uitgegaan van de locatie in plaats van de file.

Naast de Minister van Verkeer en Waterstaat en het parlement spreken we met dit advies alle andere partijen aan die belang hebben bij goede bereikbaarheid van locaties.

In het onderstaand overzicht staan alle adviezen per partij opgesomd:

Adviezen aan de locatiegebruiker 

 • Werk samen met de overige gebruikers
 • Maak van goede bereikbaarheid een kostenbespaarder en/of een inkomstenbron

Adviezen aan de locatie-exploitant

 • Exploiteer de locatie als dagelijks evenement
 • Zorg voor balans bij de exploitatie van vastgoed en ontsluiting

Adviezen aan de locatieontwikkelaar

 • Ontwikkel vastgoed als de bereikbaarheid is gegarandeerd
 • Zorg voor balans bij de exploitatie van vastgoed en ontsluiting

Adviezen aan de rijksoverheid in het bijzonder

 • Scherp de verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking aan
 • Pas wetgeving aan zodat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheidsoplossingen ontstaat
 • Ontwikkel en trek een actieprogramma “naar dienstverlening in bereikbaarheid”
 • Kies in de Nota Mobiliteit voor een duidelijke (her)verdeling van rijksgelden
 • Verbreedt het financiële instrumentarium voor bereikbaarheid

Adviezen aan overheden in het algemeen voor verdeling van geld en aandacht

 • Kies voor verschillende schaalniveaus
 • Kies voor een combinatie van criteria
 • Bepaal vooraf de spelregels voor de keuze 

Reacties en publiciteit

De Raad geeft in haar advies een zeer bruikbare zienswijze op de bereikbaarheid van locaties, zo stelt minister Peijs in haar reactie op het advies. In de aanbevelingen aan het rijk gaat de Raad in op vraagstukken van aansturing, verantwoordelijkheidsverdeling en prioriteitstelling. In de Nota Mobiliteit zal op deze punten een heldere lijn geformuleerd worden. Het lijkt de minister daarom voor de hand liggend een eventuele discussie over de aanbevelingen van de Raad te voeren in het kader van deze nota. De minister ziet in het advies van de Raad geen aanleiding tot grote beleidswijzigingen. Wel zal zij het bedrijfsleven actief benaderen en aansporen de inzichten op het gebied van locatiebereikbaarheid toe te passen.

Vooral in de vakpers is aan het advies veel aandacht besteed. Het advies “Ieder zijn deel” is voorts onderwerp van discussie geweest op diverse congressen en seminars, o.a. tijdens de studiemiddag “Vastgoed en Mobiliteit” van de Vereniging Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) op 17 september 2004 en het congres “Aan de slag met de Nota Mobiliteit” van 30 september 2004.

Op 8 december 2004 hebben het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KPVV) en het Kenniscentrum Grote Steden (KCGS) het symposium "De Aanpak van Locatiebereikbaarheid" georganiseerd. Dit symposium is gebaseerd op het advies Ieder zijn deel.