Rampenplan Waddenzee

Op verzoek van het Regionaal Coör­dinatiecollege Waddengebied (RCW) heeft de Raad geadviseerd over het conceptrampenplan Waddenzee.
In het advies komt de Raad tot het oordeel dat het voorlopig vastge­stelde Rampenplan Waddenzee een belangrijke verbetering vormt ten opzichte van de vigerende Samen­werkingsovereenkomst Ongevallen­bestrijding Waddenzee. De gesignaleerde knelpunten, zoals de traag­heid van (door)meldingen en de onduidelijkheid in rollen en verant­woordelijkheden, worden echter slechts gedeeltelijk opgelost. De Raad meent dat er dan ook nog  verbeterpunten zijn. Een van die punten betreft de gekozen benade­ring, die inhoudt dat het Rampen­plan vanaf de kust naar de Wadden­zee kijkt, terwijl belangrijke bedrei­gingen voor de Waddenzee vanaf de Noordzee komen. De Waddenzee is immers een getijdengebied. Daarom zou aan het Rampenplan de benadering ?Noordzee-Waddenzee? toegevoegd moeten worden. Ook de verhouding van het Rampenplan Waddenzee met het Rampenplan voor de Noordzee en met de trilate­rale samenwerking is in het plan nog niet geëxpliciteerd. Daarnaast pleit de Raad onder meer voor een strik­tere commandostructuur in het Rampenplan, om meer duidelijkheid te brengen in de rollen en verant­woordelijkheden van de diverse be­trokken overheden.
Verder benadrukt de Raad dat het plan getest en geoefend moet worden, en dat continue aandacht voor opleiding van bij de rampenbe­strijding betrokkenen van groot belang is.