Servicepunt Handhaving Waddenzee

Op 21 juni 2004 heeft het Regionaal Coördinatiecollege Waddenzee de notitie Stappenplan Servicepunt Handhaving Waddenzee (Seph-W) vastgesteld. In de notitie is naast een taakanalyse van de handha­vende instanties in de Waddenzee een stappenplan opgenomen om te komen tot een Seph-W.
Toezicht en handhaving van regel­geving in en rond de Waddenzee en de organisatie ervan zijn van cruci­aal belang voor het bereiken van de doelstellingen van de PKB Wadden­zee. Om die reden heeft de Raad dan ook gemeend een ongevraagd advies te moeten uitbrengen dat bij de verdere inrichting en opbouw van het Servicepunt kan worden meege­nomen. Alle partijen die belast zijn met de handhaving van de milieuwetgeving moeten aan de hand van dezelfde uitgangspunten handelen. Daarom dient er een beleidsplan opgesteld te worden dat als basis kan dienen voor de handhaving van de wetge­ving in de Waddenzee.

In het advies wordt het belang van een omgevingsanalyse voor het Waddengebied benadrukt. Een om­gevingsanalyse maakt immers hel­der wat de kwetsbare plaatsen in het Waddengebied zijn vanuit de diverse wettelijke invalshoeken. Hij onder­steunt een integrale benadering van de handhavingstaken en kan priori­tering vergemakkelijken.
Verder vraagt de Raad zich af of de voorgestelde bezetting van het Seph-W voldoende is als gekeken wordt naar het takenpakket, dat uit de bestuursovereenkomst voortvloeit. Gelet op deze omvang zou aansluiting bij het secretariaat van de Samenwerking Inspectie Waddenzee, of bij de al bestaande proviciale Seph's van de Waddenprovincies overwogen moeten worden.
Tenslotte wijst de Raad op het rapport van de Adviesgroep Wad­denzeebeleid (Ruimte voor de Wad­den) waarin ideeën voor een efficiëntere en effectievere bestuursstructuur van de handhavingsamenwerking worden gegeven, die ook van invloed kunnen zijn op de verdere professionalisering van de handhavingsamenwerking. In dat verband kan ook de vraag worden gesteld of het nog langer verantwoord is de Waddenzee van de Noordzee te scheiden in de organisatie van de handhavingstaken. Met de handhavingspartners op de Noordzee zou afstemming van taken moeten plaatsvinden. Overwogen zou dan ook moeten worden of zij onderdeel van de bestuursovereenkomst kunnen uitmaken.