Tussentijdse monitor implementatie Nationaal Bestuursakkoord Water

De Commissie heeft door Research voor Beleid B.V. een onderzoek laten uitvoeren onder provincies, gemeenten en waterschappen, teneinde inzicht te krijgen in de voortgang van de implementatie van de afspraken vastgelegd in het NBW en de mogelijke knelpunten daarbij.

De Adviescommissie Water heeft het rapport in haar vierde vergadering op 16 september 2004 besproken en vastgesteld.