Actief aandeelhouderschap, waarborg mainportbelang

In dit advies constateert de Raad dat het aandeelhouderschap voor het rijk een vanzelfsprekend en effectief instrument is om het publieke belang “continuïteit van de haven als schakel in de mainport” te borgen.

Samenvatting

In het advies ‘Actief aandeelhouderschap, waarborg mainportbelang’ constateert de Raad voor Verkeer en Waterstaat dat het aandeelhouderschap voor het Rijk een vanzelfsprekend en effectief instrument is om het publieke belang ‘continuïteit van de haven als schakel in de mainport’ te borgen. Het langetermijnbedrijfsbelang zoals verwoord in de statutaire missie van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) en het publieke mainportbelang vallen in strategisch opzicht samen. 

Samen met de in de Nota Zeehavens geformuleerde beleidskaders heeft het rijk afdoende instrumenten om het nationale publieke belang van continuïteit van de Rotterdamse havenvoorzieningen als schakel in de mainport te borgen.

De raad pleit er verder voor dat HbR, in vervolg op de recentelijk gegroeide praktijk, de tarieven in overleg met de klanten op een transparante manier vaststelt. De raad adviseert de betrokken partijen afspraken over de wijze van tariefvaststelling vast te leggen in een convenant. Aanvullende regelgeving en sectorspecifiek toezicht vooraf is volgens de raad niet nodig.

Tenslotte bepleit de raad terughoudendheid met het starten van nieuw breed bestuurlijk overleg rond het verzelfstandigde havenbedrijf. Het is beter te streven naar optimalisering van de diverse al bestaande overlegvormen. De raad adviseert het kabinet te waken voor onnodige nationale bestuurlijke drukte rond activiteiten die in belangrijke mate beïnvloed worden door internationale marktontwikkelingen.

Het advies is door de raad in december 2005 uitgebracht.