Advies over de decembernota 2005

De commissie heeft haar advies over de beleidsbrief van de decembernota 2005 aan de Staatssecretaris aangeboden. Het begrip ‘integraal waterbeheer’, dat zich in Nederland in twee decennia heeft ontwikkeld en dat inmiddels internationaal is geaccepteerd, vormt de leidraad bij dit advies.

De invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de uitvoering van het waterbeheer voor de 21e eeuw (WB21) zijn van groot belang voor het bereiken van de doelstelling die eerder in de Vierde Nota waterhuishouding (december 1998) is verwoord: “het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd”.