De EU: nu en straks

Dé sturende factor voor Nederland

In dit advies stelt de Raad dat de EU nog te veel een zaak van de “kenners” is.

Samenvatting: 

In het advies ‘De EU: nu en straks’ stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat dat de EU nog te veel een zaak van de “kenners” is. Om in een alsmaar belangrijker wordende EU de Nederlandse belangen goed te behartigen zal de overtuiging dat de EU steeds meer de sturende factor voor Nederland wordt breed ingang moeten vinden: veel breder dan nu het geval is. 

Verkeer en Waterstaat heeft het in de afgelopen jaren zeker niet slecht gedaan in Brussel. Om echter ook in de toekomst de Nederlandse belangen in Brussel goed tot hun recht te laten komen zal het ministerie van hoog tot laag nog beter doordrongen moeten zijn van de sturende rol van de EU. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat staat voor de serieuze uitdaging 'Europa' tussen de oren te krijgen van al zijn ambtenaren en niet alleen van de ambtenaren die de EU in hun takenpakket hebben.
Kennis van en een positief, actieve houding tegenover de Europese Unie zal Verkeer en Waterstaat slagvaardiger maken in de onderhandelingen in Brussel en sterker in de juiste interpretatie en inpassing van de Europese wet- en regelgeving in eigen land. 

Het advies is in maart 2005 uitgebracht.