Duurzaam Sociaal-Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied (SEOW)

In december 2004 is het rapport 'Wad Anders' door het Ministerie van Economische Zaken gepublicieerd. Dit rapport bevat het sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied (SEOW), zoals dat door het (vorige) kabinet in deel 3 van de pkb Derde Nota Waddenzee was aangekondigd. Op verzoek van de Minister van Economische Zaken heeft de Raad over dit rapport advies uitgebracht.

De Raad vindt het jammer dat bij het opstellen van het rapport is gekozen voor een sectorale en derhalve smalle economische invalshoek. Een analyse van de sociaal-economische structuur en de ontwikkeling van het kustgebied ontbreken, evenals de betekenis van de grote werkgelegenheidscentra (Groningen, Leeuwarden, Alkmaar) voor de werkgelegenheid van het kustgebied.

De Raad meent dat in de eerste plaats samenhang moet worden aangebracht in de sectoraal geformuleerde wensen vanuit het bedrijfsleven. Daarvoor is een nader uitgewerkte visie op de totale economische ontwikkeling van het kustgebied nodig, met inachtneming van de hoofddoelstelling van de Waddenzee als natuurgebied.
Daarnaast zal ook aan sociaal-maatschappelijke  aspecten aandacht moeten worden besteed.

In het rapport is helaas geen invulling gegeven aan de gedachte dat naar win-win situaties voor economie en ecologie moet worden gezocht. Er is wel gekeken naar de verenigbaarheid van economische activiteiten met de natuurdoelstelling van de Waddenzee, maar niet naar de kansen voor ecologische winst.

Verder mist de Raad een visie op de verhouding tussen de landschappelijke kwaliteit die van belang is voor recreatie en toerisme, en de andere activiteiten in het gebied. Op het gebied van energie en delfstofwinning kan meer worden samengewerkt teneinde de transitie naar duurzame energie te maken. Ook een visie op de toekomst van de landbouw ontbreekt, terwijl het een economische factor van betekenis is en tevens een dominante factor in het kustlandschap vormt.

De Raad concludeert dat het rapport aangevuld moet worden met een overkoepelende analyse en visie op het sociaal-economisch ontwikkelingspersperctief.