Herontwerp rijksoverheid

De plaatsvervangend DG Programma Andere Overheid heeft de Raad voor het Landelijk Gebied en andere adviesraden gevraagd om over het thema 'herontwerp rijksoverheid' inzichten en ervaringen te delen met het Programmabureau Andere Overheid. Op basis van zijn inzichten en ervaringen formuleert de raad drie aanbevelingen.

Samenvatting

De plaatsvervangend DG Programma Andere Overheid heeft de Raad voor het Landelijk Gebied en andere adviesraden gevraagd om over het thema 'herontwerp rijksoverheid' inzichten en ervaringen te delen met het Programmabureau Andere Overheid. Op basis van zijn inzichten en ervaringen formuleert de raad drie aanbevelingen.

  1. De raad acht de opvattingen van het rapport andere overheden over het adviesstelsel zeer riskant, zij versterken slechts de geslotenheid van het overheidssysteem. Juist nu er behoefte is aan een goede relatie tussen burger en overheid en een maximaal toegankelijke overheid kan een kleine maar breed samengestelde deskundige en onafhankelijke adviesraad helpen bij het helen van de breuk tussen overheid en burger.
  2. De raad acht het gewenst, bij het herontwerp van de rijksoverheid, niet zozeer uit te gaan van grote veranderingen in het systeem, maar wel verantwoordelijkheden helder te stellen en te komen tot een heldere rolverdeling. Het gaat niet alleen om een heldere rolverdeling tussen de verschillende overheidsniveaus, maar ook ten opzichte van de Tweede en Eerste Kamer.
  3. De kwaliteit van het bestuur moet meer samenhangen met de rechtsstatelijkheid van het bestuurlijk gedrag. Politici mogen niet de suggestie wekken dat de pers verantwoordelijk is voor het gebrekkige vertrouwen in het bestuur. Overheden moet zelf meer sturen op de communicatie met de bevolking. Bij communicatie behoort het te gaan om het geven van voorlichting en inzicht in politiek bestuur.

De raad heeft op 11 maart zijn bijdrage ‘Herontwerp rijksoverheid: inzichten en ervaringen Raad voor het Landelijk Gebied’ aan het ministerie van BZK toegezonden. Naar aanleiding van alle bijdragen van de verschillende raden heeft er een rondetafelgesprek plaatsgevonden met de plaatsvervangend DG Programma Andere Overheid.