Meer dynamiek, beter bereikbaar

Reactie op de Nota Mobiliteit

De samenhang in het kabinetsbeleid tussen economie, ruimte en mobiliteit is volgens de Raad een grote stap voorwaarts. De bereikbaarheidsproblematiek vergt echter een dynamischer aanpak dan het kabinet in de Nota Mobiliteit voorstelt. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn reactie op de Nota Mobiliteit.

Om de bereikbaarheid substantieel te verbeteren moet het rijk het bedrijfsleven, provincies en gemeenten, Europa en burgers intensiever bij de uitvoering van het beleid betrekken. Maak bedrijven verantwoordelijk voor hun bereikbaarheid. Geef provincies en gemeenten de ruimte effectief verkeers- en vervoersbeleid te voeren. Maak beter gebruik van Europese regelingen.

Samenvatting: 

Met de nota ‘Pieken in de Delta’, de  ‘Nota Ruimte’ en de ‘Nota Mobiliteit’  legt het kabinet de basis voor de versterking van onze economie. De Nota Mobiliteit is volgens de Raad echter te veel een infrastructuurnota geworden. Dat is jammer,  ook  omdat het rijk  te weinig geld heeft om met investeringen in infrastructuur de bereikbaarheid substantieel te verbeteren. De Raad pleit niet voor meer geld. Ook met de huidige beperkte middelen ziet de Raad mogelijkheden de bereikbaarheid te verbeteren. Het rijk moet zwaarder inzetten op het aanspreken van andere partijen. De Raad doet daarvoor in zijn reactie op de Nota een aantal concrete voorstellen. De Raad vraagt het kabinet de voorstellen in deel 3 van de Nota Mobiliteit en de bijbehorende uitvoeringsagenda te concretiseren.

De reactie van de Raad bevat onder meer de volgende voorstellen:

  • Probeer verladers via financiële prikkels te bewegen om meer gebruik te maken van de capaciteit van de binnenvaart, de korte vaart en het spoor.
  • Maak meer gebruik van Europese regelingen om geld te genereren voor logistieke projecten.
  • Schep een nationaal kader voor stedelijke distributie en maak een einde aan de lappendeken van lokale regels.
  • Begin nog in deze kabinetsperiode met het variabel beprijzen van het wegverkeer.
  • Laat bedrijven mee betalen aan verbeteringen van de infrastructuur. Dit bijvoorbeeld door de overheid te laten delen in de winsten van grondwaardestijgingen als gevolg van deze verbeteringen.
  • Voer op termijn een Brede Regionale Belasting in als vervanging van de Brede Doeluitkering.
  • Stuur de NS aan op publieke doelen in plaats van operationele aspecten en pas de concessie hierop aan.
  • Geef de vervoerder en reizigers de ruimte om met elkaar te onderhandelen over operationele aspecten van het openbaar vervoer.   

Reacties en publiciteit

In deel 3 van de Nota Mobiliteit en de bijbehorende uitvoeringsagenda zal de minister nader ingaan op de voorstellen van de Raad.

De Raad heeft het advies toegelicht bij de fractiewoordvoerders van de grotere partijen in de Tweede Kamer. Bij de Kamer bleek grote belangstelling voor de analyse en voorstellen van de Raad te bestaan.

In verschillende dagbladen zijn artikelen over het advies verschenen. Ook in de vakpers was het advies soms onderwerp van heftige discussie. Sommige organisaties vonden dat de Raad had moeten pleiten voor meer financiële middelen om de bereikbaarheid op peil te brengen.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Meer dynamiek, beter bereikbaar’ in januari 2005 uitgebracht.