Samenwerken aan regionale mobiliteit

In deze uitwerking van de reactie van de Raad op de Nota Mobiliteit pleit de Raad voor een gezamenlijke aanpak van rijk en regio bij het oplossen van regionale mobiliteitsproblemen.

Samenvatting: 

Provincie, WGR-plusregio, grotere gemeenten en rijk zullen in de nationaal stedelijke netwerken gezamenlijk een samenhangend regionaal verkeers- en vervoerbeleid inclusief een uitvoeringsprogramma moeten opstellen. Zij moeten zich bestuurlijk aan het afgesproken uitvoeringsprogramma binden door de afspraken één op één te verwerken in hun financiële schema’s. 

De regio zal meer invloed op het stadsgewestelijk railvervoer op het hoofdrailnet moeten krijgen. Het rijk zal er voor moeten zorgen dat de regio binnen de bestaande concessiesystematiek met NS kan gaan onderhandelen over verbetering van stadsgewestelijk railvervoer op het hoofdrailnet.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Samenwerken aan regionale mobiliteit’ in april 2005 uitgebracht.