Tijd voor kwaliteit

In het werkprogramma voor 2004 heeft de minister van LNV advies gevraagd over de inzet van de strategie 'ontwikkelen met kwaliteit' zoals vastgelegd in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland. Aanleiding voor dit advies is het geconstateerde verlies aan landschapsschoon, biodiversiteit, sociale cohesie, veiligheid, rust, stilte, duisternis, schoon water, culturele identiteit, etc. en het uitblijven van succes van maatregelen die zijn genomen om het tij te keren.

Samenvatting

In het werkprogramma voor 2004 heeft de minister van LNV advies gevraagd over de inzet van de strategie 'ontwikkelen met kwaliteit' zoals vastgelegd in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland. Aanleiding voor dit advies is het geconstateerde verlies aan landschapsschoon, biodiversiteit, sociale cohesie, veiligheid, rust, stilte, duisternis, schoon water, culturele identiteit, etc. en het uitblijven van succes van maatregelen die zijn genomen om het tij te keren.

De raad concludeert dat kwaliteit een lastig begrip is en kwaliteit van het landelijk gebied niet eenduidig valt te definiëren, omdat het door een veelheid aan indicatoren wordt bepaald. De kwaliteit komt per gebied in een steeds wisselend samenspel van een aantal elementen tot stand en kan derhalve alleen per gebied beschreven worden. Kwaliteit kan naar de mening van de raad alleen nieuw gemaakt worden in een proces waarin betrokkenen samenwerken om met inbreng van allen tot een integraal resultaat te komen. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling dat gemeenten en provincies de leiding nemen om ervoor zorg te dragen dat processen goed verlopen waarbij deskundigen en ontwerpers samenwerken. Burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers moeten de gelegenheid hebben om hun wensen in te brengen zonder dat dit overigens mag leiden tot vervlakking of nivellering. Het is daarom belangrijk dat de betrokken overheid duidelijke doelen stelt en een leidende rol speelt. De overheid blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Reactie

Op 24 juni 2005 heeft de Raad voor het Landelijk Gebied het advies 'Tijd voor kwaliteit' samen met het advies 'Recht op groen' aangeboden aan de ministers van LNV en VROM. Als start voor de discussie over groen en ruimtelijke kwaliteit organiseerde de raad gelijktijdig vier lunchbijeenkomsten in het land waarbij deze adviezen werden aangeboden en besproken met bestuurders, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en publicisten. De raad heeft nog geen reactie van het ministerie van LNV ontvangen.