Veiligheid tegen overstromen

Ter voorbereiding op de discussie rond het onderwerp ‘veiligheid tegen overstromen’ heeft de commissie door Twijnstra en Gudde een belevingsonderzoek laten doen naar de wijze waarop en de mate waarin waterschappen voorbereid zijn op crisissituaties.

Gebleken is, dat de multidisciplinaire aanpak van crisissituaties meer aandacht zou moeten krijgen. In het briefadvies wordt dit aandachtspunt nader toegelicht. De commissie adviseert de Staatssecretaris van V&W om op korte termijn actie te ondernemen ten einde de noodzakelijke verbeteringen door te voeren in het crisismanagement bij calamiteiten op het gebied van het waterbeheer.