Advies over ontwerp Waterwet

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Waterwet is recentelijk ingediend bij de Tweede Kamer. De commissie heeft eind juni, tijdens het totstandkomingsproces van de Waterwet, haar advies aan de Staatssecretaris aangeboden.

In het advies heeft de commissie aangegeven waardering te hebben voor de integratie van de waterstaatswetgeving en het systeem van waterbeheer dat met de Waterwet gerealiseerd kan worden. De commissie is van mening dat het nodig en gewenst is om alvast te anticiperen op de bestuurlijke uitvoering die na de afronding van de wettelijke implementatie in 2008 gaat plaatsvinden en adviseert een  voorlichtings- en verandercampagne op te starten. Daarbij zouden een drietal punten vanuit de uitvoeringsoptiek nadere aandacht moeten krijgen:

  • maximale benutting van het beschikbare instrumentarium vanuit andere sectoren; 
  • explicitering van de vooronderstellingen over de toekomstige rol van de waterbeheerder (bestuurlijk, beleidsmatig, operationeel) in relatie tot betrokken bestuurlijke actoren;
  • verdere uitwerking en verbreding van de positie van het waterakkoord, met het oog op een versterking van de samenwerking tussen de regionale overheden en de bevordering van de interactiviteit tussen de bestuurlijke partners.