Briefadvies Noordvleugel

Na eerder “tussentijdse bevindingen” te hebben uitgebracht, hebben de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad op 31 mei 2006 gezamenlijk een advies uitgebracht over het zogenoemde Noordvleugelprogramma aan de Ministers Peijs en Dekker.

Samenvatting

De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad adviseren het Kabinet de as Haarlemmermeer-Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad te ontwikkelen tot een zeer divers en excellent ontsloten woon-, werk en verblijfsgebied met internationale allure. De internationale concurrentiepositie van de Randstad moet duurzaam worden versterkt. Amsterdam en Almere moeten zich binnen deze as ontwikkelen tot dubbelstad met het IJmeer als centraal (water)park.
De projecten uit het huidige Noordvleugelprogramma passen volgens de raden goed binnen de voornoemde metropolitane ontwikkeling en dienen voortvarend uitgevoerd te worden. Die ontwikkeling vereist echter ook een groenblauwe kwaliteitsimpuls en een hoogwaardig openbaarvervoersysteem. Daarom adviseren de raden hiervoor planstudies te starten en middelen te reserveren.Tot slot adviseren zij dat rijk, regio, maatschappelijke stakeholders en bedrijfsleven samen werken aan een duurzame ontwikkelingsstrategie en deze neerleggen in een structuurvisie.

Deze adviezen en aanbevelingen zijn een antwoord op de vraag van Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en haar collega Dekker van VROM. Zij vroegen de raden een half jaar geleden gezamenlijk te adviseren over het rijksprogramma Noordvleugel.

Het briefadvies Noordvleugel is in mei 2006 uitgebracht.