QRA - Modellering

De Adviesraad bereidt een advies voor over het gebruik van risicoberekeningen voor afwegingen in de ruimtelijke ordening ten aanzien van inrichtingen en transport. Daartoe is uitgebreid inzicht nodig met betrekking tot de huidige QRA-praktijk.
Besloten is om als eerste stap een QRA-casus te bestuderen. Op basis van een aantal overwegingen (beschikbaarheid van informatie en aansluiting bij de actualiteit) is daarvoor de QRA-casus ammoniaktransport per spoor en per binnenvaartschip gekozen. Het betreft de QRA voor het transport van ammoniak die in het kader van de Ketenstudie ammoniak van het Ministerie van VROM was uitgevoerd door TNO. De AGS is nagegaan hoe de risico's berekend zijn. Meer in het bijzonder zijn het berekenen van de gevolgen (letaal letsel) en de gehanteerde aanvarings- en uitstromingsfrequenties bij het ammoniaktransport beschouwd. Tevens is TNO verzocht aanvullende, vergelijkende berekeningen te maken met RBM II. Het RIVM is verzocht een berekening met SAFETI uit te voeren.

Samenvatting

De Adviesraad bereidt een advies voor over het gebruik van risicoberekeningen voor afwegingen in de ruimtelijke ordening ten aanzien van inrichtingen en transport. Daartoe is uitgebreid inzicht nodig met betrekking tot de huidige QRA-praktijk.

Besloten is om als eerste stap een QRA-casus te bestuderen. Op basis van een aantal overwegingen (beschikbaarheid van informatie en aansluiting bij de actualiteit) is daarvoor de QRA-casus ammoniaktransport per spoor en per binnenvaartschip gekozen. Het betreft de QRA voor het transport van ammoniak die in het kader van de Ketenstudie ammoniak van het Ministerie van VROM was uitgevoerd door TNO. De AGS is nagegaan hoe de risico's berekend zijn. Meer in het bijzonder zijn het berekenen van de gevolgen (letaal letsel) en de gehanteerde aanvarings- en uitstromingsfrequenties bij het ammoniaktransport beschouwd. Tevens is TNO verzocht aanvullende, vergelijkende berekeningen te maken met RBM II. Het RIVM is verzocht een berekening met SAFETI uit te voeren.

De Adviesraad heeft op grond van de beschouwing en de vergelijking criteria geformuleerd voor het toetsen van de kwaliteit van het QRA-instrumentarium en doet een aantal aanbevelingen ter verbetering.

Geconstateerd is dat er verbeteringen nodig zijn ten aanzien van de verifieerbaarheid en de transparantie van de rekenmodellen en van de gegevens over ongevalfrequenties.

Ook dient een aantal significante verschillen tussen de berekeningsresultaten nader verklaard te worden. Met het advies wil de Adviesraad bijdragen aan het verbeterproces. Daarbij hoort ook het beschouwen van de toepasbaarheid (fit for purpose) van de modellen en gegevens voor specifieke situaties.