Advies aan de Staatssecretaris over de Watervisie

De Commissie heeft op 20 december 2007 haar advies over de Watervisie aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangeboden.

De Commissie is verheugd dat het Kabinet met de nieuwe Watervisie onderstreept hoe belangrijk water is bij de toekomstige inrichting van Nederland. Zij is het eens met het Kabinet dat, gezien de uitdagingen op het gebied van klimaat en ruimtelijke ordening, fundamentele veranderingen nodig zijn in de manier van denken en doen in het waterbeleid. De Watervisie kan gezien worden als een opstap naar een kabinetsbrede visie op de toekomstige inrichting van “Nederland Waterland”.

De Commissie beveelt aan in het eerste Nationale Waterplan dat in 2009 zal verschijnen een duidelijk beeld te schetsen van de gewenste toekomstige ontwikkeling van Nederland. Op die manier kan richting worden gegeven aan de uitvoering van het waterbeleid door waterschappen, provincies, gemeenten en Rijk. Het advies bevat concrete aanbevelingen om de uitvoerbaarheid van het toekomstige waterbeleid te versterken.