Advies over de Decembernota 2006 gepubliceerd

De commissie vindt dat met de Decembernota een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet om het complexe proces ter realisering van de wateropgave verder gestalte te geven.

Om te komen tot een succesvolle en vlotte uitvoering van het proces adviseert de commissie om: 

  • per (deel)stroomgebied concrete afspraken tussen overheden en/of sectoren vast te leggen in regionale bestuurlijke convenanten;
  • meer regie en samenhang op rijksniveau te realiseren;
  • een substantiële financiële impuls ('aanjaagsubsidie') aan de regionale wateropgave te geven.