Een wereld te verdienen

De VROM-raad zet met dit manifest in op een stimulerend beleid voor een duurzame leefomgeving. ‘Mooi Nederland’ staat of valt met een cluster van vrije tijd en toerisme dat in staat is om economische ontwikkeling te paren aan de vormgeving van mooie steden en vitale landschappen; van vrije tijd en toerisme als consument, naar vrije tijd en toerisme als producent van ruimtelijke kwaliteit.

Gesteund door veel ondernemers en organisaties uit de wereld van vrije tijd en toerisme, adviseert de VROM-raad het kabinet om, vooruitlopend op een verdere uitwerking van het advies “Groeten uit Holland”, en aansluitend bij eerdere pleidooien door de WRR, de Raad voor het Landelijk Gebied, het Innovatienetwerk, het Platform Toerisme en Recreatie en MKB Nederland, op korte termijn de in dit manifest genoemde acties te ondernemen.

Samenvatting

Vertegenwoordigers uit de wereld van vrije tijd en toerisme hebben in het voorjaar van 2007 samen met de VROM-raad aan vier bewindslieden het manifest ‘Een wereld te verdienen: vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit’ aangeboden. Dit manifest is een eerste uitwerking van het VROMraadadvies ‘Groeten uit Holland, qui è fantastico!’ dat in november 2006 is verschenen. Het bevat de neerslag van gesprekken met het veld en geeft aan hoe de ruimtelijk-economische ontwikkeling hand in hand kan gaan met de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Het geeft aan wat ondernemers en andere betrokkenen nodig hebben van de centrale overheid om hun rol beter te kunnen spelen.

Concrete acties

Gesteund door vele vertegenwoordigers uit het cluster van vrije tijd en toerisme, adviseert de VROM-raad aan minister Cramer van VROM en haar collega’s van Economische Zaken; Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om, vooruitlopend op een verdere uitwerking van het advies ‘Groeten uit Holland’, op korte termijn een aantal concrete acties te ondernemen. Deze adviezen sluiten ook aan bij eerdere pleidooien van de WRR, de Raad voor het Landelijk Gebied, het Innovatienetwerk, het Platform Toerisme en Recreatie en MKB Nederland. ‘Mooi Nederland’ is gebaat bij een cluster van vrije tijd en toerisme dat in staat is om economische ontwikkeling te koppelen aan de grote overheidsopgaven van deze eeuw: het op orde brengen van de waterhuishouding, het wegwerken van het woningtekort, het behoud van het culturele erfgoed, de bevordering van de kenniseconomie, de verbinding van nu nog afzonderlijke natuurgebieden en, niet in de laatste plaats, de vormgeving van de toenemende overgangszones tussen stad en platteland.

Publicaties

Naar aanleiding van het advies en vooruitlopend op het manifest is een aantal artikelen verschenen in dag- en vakbladen, zoals het Financieele Dagblad, Building Business, Recreactie, Blauwe Kamer, Vrijetijd studies en Rom Magazine.

Na het uitbrengen...

Het Platform Toerisme en Recreatie (PTR) heeft positief op het advies gereageerd en deze reactie op 13 februari 2007 gestuurd naar toenmalig minister van VROM, Winsemius. Een reactie van het kabinet kwam uiteindelijk pas op 13 november 2007. Deze reactie is door VROM opgesteld in overleg met OCW, V&W en VWS. De reactie ging met name in op het advies en niet specifiek op het manifest. Het kabinet deelt de visie van de VROM-raad dat de recreatief-toeristische sector grote economische en maatschappelijke potentie heeft en ontwikkelingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van gebieden. Het aanstellen van een coördinerend bewindspersoon ziet het kabinet niet als oplossing voor de opgaven waar de vrijetijdssector voor staat. De diverse publieke en private partijen moeten elkaar gewoon vinden en aanvullen vindt het kabinet. Daarbij is de verwachting dat met de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en de daarbij horende Grondexploitatiewet die juli 2008 in werking treedt, gebiedsgerichte samenwerking tussen publiek en privaat een flinke stimulans zal krijgen. Het kabinet zegt toe de Kamer op de hoogte te houden van de vorderingen van de integrale gebiedsgerichte recreatief-toeristische ontwikkelingen.

Vervolg: ‘Ondernemen met ruimte’

Naast het advies en het manifest heeft de VROMraad samen met het Innovatienetwerk, het ministerie van VROM en LNV begin 2008 een praktijkboek uitgebracht, ‘Ondernemen met ruimte’. Geld verdienen als recreatieondernemer én op een positieve manier bijdragen aan het landschap gaan goed samen. Dit blijkt uit de zeven verhalen van ondernemers die voor het boek zijn geïnterviewd ter inspiratie voor andere ondernemers. Deze publicatie is positief ontvangen en wordt, mede op verzoek van de ondernemers die zijn geïnterviewd, inmiddels herdrukt. Begin juni 2008 is het toeristisch beleid voor de komende jaren gepresenteerd. Staatssecretaris Heemskerk (EZ) heeft toen, mede namens de minister van LNV (Verburg), de Toerismebrief aan de Tweede Kamer aangeboden. Het concept van de ‘regionale beeldverhalen’ uit het VROMraadsadvies ‘Groeten uit Holland’ wordt hierin als interessant aangeduid. Samen met LNV, VROM, de provincies en het bedrijfsleven wil staatssecretaris Heemskerk hiermee aan de slag, zo valt te lezen in de Toerismebrief.