Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Bedrijfstoeslagen

De minister van LNV heeft de Raad voor het Landelijk Gebied in 2006 gevraagd te adviseren over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De raad is gevraagd zich vooral te richten op de publieke rol van de landbouw, het belang daarvan en het maatschappelijke draagvlak daarvoor. Op basis daarvan kan de raad zich uitspreken over de wenselijkheid en globaal over de vorm van betalingen aan de landbouw.

Ook heeft de minister de raad gevraagd met dit advies de kwaliteit van het debat te bevorderen. De raad heeft in 2007 in dit adviestraject twee adviezen uitgebracht: 1. Bedrijfstoeslagen, advies over het systeem van bedrijfstoeslagen (maart 2007); 2. Publieke belangen centraal, advies over de lange termijn van het GLB. (november 2007).

Samenvatting

In dit advies ‘Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Bedrijfstoeslagen’ geeft de Raad voor het Landelijk Gebied aan dat het huidig systeem van bedrijfstoeslagen beperkt houdbaar is. De raad adviseert ingrijpende veranderingen pas door te voeren na het formuleren van een breed gedragen langetermijnvisie. Daarom beveelt de raad de minister aan discussie over de toekomst van het Europees landbouwbeleid met spoed te stimuleren. De raad geeft aan deze maatschappelijke discussie in 2007 mede te willen faciliteren. De minister van LNV heeft in de loop van 2007 een maatschappelijk dialoog over het Europees landbouwbeleid georganiseerd en gaf bij de start van de dialoog aan dat deze aanpak aansluit op het advies van de raad om de discussie over bedrijfstoeslagen te stimuleren.
Dit advies is in maart 2007 aan de minister aangeboden.