Naar een sterk en houdbaar B&O-plan

Beheer- en Ontwikkelingsplan voor de Waddenzee

Het voorliggende advies, gericht aan het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied, gaat in op de modulaire opbouw van het Beheer- & Ontwikkelingsplan voor de Waddenzee (B&O-plan) en op de integratie van beheerplannen in het uitvoeringsdeel (deel B) van het B&O-plan.

Omdat de Raad uiteindelijk geen adviesaanvraag heeft ontvangen, betreft het hier een ongevraagd advies. Te zijner tijd zal de Raad advies uitbrengen over de inhoud van het B&O-plan.

Met dit advies vraagt de Raad aandacht voor enkele belangrijke komende wetswijzigingen die van invloed zijn op het B&O-plan en wijst de Raad op enkele knelpunten die nog opgelost moeten worden. Het inmiddels ingezette proces waarin de overheden werken aan een gezamenlijk B&O-plan is waardevol en verdient het voortgezet te worden.