Brandweeradvisering

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is vastgelegd dat gemeenten en provincies zich moeten kunnen verantwoorden voor hun externe veiligheidsbeleid (verantwoordingsplicht). Zij moeten in het kader van deze verantwoordingsplicht advies vragen over het risico dat burgers lopen bij rampen en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Vanwege kritische geluiden uit het veld is de AGS in 2006 een onderzoek gestart naar de advisering door de regionale brandweer op dit gebied. Het voorliggende advies is een eerste resultaat hiervan en richt zich op de inhoudelijke aspecten van de brandweeradvisering. De AGS heeft zestig brandweeradviezen bestudeerd en met regionale brandweerkorpsen en overige betrokkenen gesproken over knelpunten en mogelijke verbeterpunten bij de advisering.

Samenvatting

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is vastgelegd dat gemeenten en provincies zich moeten kunnen verantwoorden voor hun externe veiligheidsbeleid (verantwoordingsplicht). Zij moeten in het kader van deze verantwoordingsplicht advies vragen over het risico dat burgers lopen bij rampen en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Vanwege kritische geluiden uit het veld is de AGS in 2006 een onderzoek gestart naar de advisering door de regionale brandweer op dit gebied. Het voorliggende advies is een eerste resultaat hiervan en richt zich op de inhoudelijke aspecten van de brandweeradvisering. De AGS heeft zestig brandweeradviezen bestudeerd en met regionale brandweerkorpsen en overige betrokkenen gesproken over knelpunten en mogelijke verbeterpunten bij de advisering.

De AGS constateert dat de brandweeradviezen sterk verschillen in vorm, inhoud en diepgang. Maar er is ook een aantal terugkerende elementen te noemen, zoals een situatiebeschrijving, een scenario-uitwerking, een beoordeling van de zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid en een voorstel voor maatregelen.

Het blijkt dat de situatiebeschrijving zelden uitgebreid is en zich veelal beperkt tot het vermelden van enige gegevens uit een eventueel aanwezig QRA-rapport of tot enkele summiere gegevens zoals adres en firmanaam, het type bedrijfsproces en naam van een bestemmingsplan. De QRA is voor dit doel echter te generiek; zo wordt er in een QRA niet ingegaan op locatiespecifieke kenmerken. Daarom is aanvulling en uitbreiding van de in het QRA-rapport opgenomen gegevens onontbeerlijk. Het ontbreekt de brandweer op dit moment echter aan systematieken en modellen voor het verrichten van locatiespecifieke scenarioanalyses waarin ook aandacht is voor het tijdsaspect. Ook ontbreekt het aan een methodiek om maatregelen systematisch te inventariseren en af te wegen. Tevens dient de samenhang tussen ongevalskansen en de effectiviteit van maatregelen beter te worden gemodelleerd.

De AGS komt op basis van het onderzoek tot de volgende aanbevelingen:

  1. Versterk de kennis in de regio’s die nodig is voor de brandweeradvisering en voorzie in een landelijk aanspreekpunt dat regionale brandweerkorpsen inhoudelijke ondersteuning biedt bij het opstellen van adviezen.
  2. Stimuleer kennisuitwisseling tussen de regio’s en inventariseer en deel good practices systematisch. De AGS heeft al een aantal good practices geïdentificeerd.
  3. Stel effectberekeningen, beschrijvingen van scenario’s en gegevens over de kansen uit het eventueel aanwezige QRA-rapport standaard ter beschikking aan de opstellers van brandweeradviezen.
  4. Beoordeel standaard of een multidisciplinaire benadering met inbreng van GHOR, politie of gemeente passend zou zijn.
  5. Bied ruimte aan de ontwikkeling van modellen waarmee naast letaal ook subletaal letsel kan worden gekwantificeerd. De AGS acht dit onderwerp van bijzonder belang en is reeds een verkennende studie gestart.
  6. Stimuleer de ontwikkeling van een methodiek voor het verrichten van scenarioanalyses. De AGS acht dit onderwerp van bijzonder belang en is reeds een verkennende studie gestart.
  7. Ontwikkel een methodiek voor de systematische identificatie van maatregelen en de beoordeling van hun relevantie. De AGS acht dit onderwerp van bijzonder belang en is reeds een verkennende studie gestart.
  8. Het brandweeradvies is aanvullend op de QRA en moet vooral aandacht besteden aan de mogelijkheden voor zelfredding en hulpverlening in de specifieke context. Wel is een beschouwing door de brandweer van de locatiespecifieke aspecten van de QRA-gegevens zinvol.