Een prijs voor elke reis

De transportsector levert een substantiële en groeiende bijdrage aan de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Op dit moment is er geen zicht op een trendbreuk in de groei van de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer. Tegen deze achtergrond hebben de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Algemene Energieraad een beleidsstrategie ontwikkeld voor CO2-reductie in verkeer en vervoer, inclusief de internationale lucht- en scheepvaart. Deze strategie is neergelegd in het advies Een prijs voor elke reis dat maandag 28 januari is aangeboden aan de betrokken ministers Eurlings, Cramer en Van der Hoeven. 
Volgens de raden is het huidige beleid voor de transportsector volstrekt onvoldoende om de Europese klimaatdoelen op langere termijn te halen. Als er niets verandert, zal de transportsector in 2050 de gehele Europese ruimte voor CO2-emissie in beslag nemen. Forse maatregelen in deze snel groeiende sector zijn dus hard nodig. De overheid zal dan ook krachtig moeten inzetten op zowel prijsbeleid, specifiek CO2-reductiebeleid als ondersteunend beleid.