Gebiedsontwikkeling: het investeren waard

Medio 2006 heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) de Raad voor het Landelijk Gebied gevraagd advies uit te brengen over de provinciale regierol bij gebiedsontwikkeling, mede in relatie tot de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Juni 2007 heeft de raad het advies ‘Achter open deuren’ aan de Adviescommissie Landelijk Gebied aangeboden. Daarbij werd tevens aangeboden om het advies per provincie te komen bespreken.

In de periode daarna heeft de raad diverse provincies en maatschappelijke organisatie het advies gepresenteerd en besproken. Het waren goed bezochte en geanimeerde bijeenkomsten.In dit briefadvies gaat de raad in op de leerpunten die deze gespreksronde heeft opgeleverd.

Samenvatting

In het nazorgtraject van het advies 'Achter open deuren'(2007) heeft de raad met de provincies gesprekken gevoerd over de nieuwe rol van de provincies bij gebiedsontwikkeling. Deze gesprekken hebben geleid tot het advies 'Gebiedsontwikkeling: het investeren waard'. De raad concludeert dat het vormgeven van de nieuwe rol van de provincies vraagt om blijvende investeringen in de eigen bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Provincies interpreteren gebiedsontwikkeling verschillend en het element financiële verevening ontbreekt. Er is behoefte aan een duidelijke definitie en criteria om te bepalen wanneer gebiedsontwikkeling de juiste keuze is. Bij gebiedsontwikkeling geven overheden en private partijen gezamenlijk en risicodragend uitvoering aan grote complexe projecten vanaf het stadium van planuitvoering. Voor de provincie is de ondernemende en risicodragende rol een nieuw element in de werkwijze bij gebiedsontwikkeling. De provincies zullen in dit samenwerkingsverband voortdurend hun rol moeten bepalen. Het vinden van de juiste balans tussen de semi-private rol en de publieke rol en het kunnen schakelen tussen deze rollen is lastig en levert spanningen op.

Bij gebiedsontwikkeling speelt financiering een cruciale rol. Het flexibel kunnen inzetten van financiële middelen is van groot belang. Provincies missen de flexibiliteit ten aanzien van de inzet van middelen zoals het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) om in gebieden passende oplossingen tot stand te brengen. ILG kan vernieuwend werken als de provincie zowel budget als regie overdraagt aan maatschappelijke organisaties.

Reactie

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft het advies 'Gebiedsontwikkeling: het investeren waard' op vrijdag 28 november 2008 aangeboden aan de heer Rüpp, voorzitter van de Adviescommissie Landelijk Gebied van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Bij de aanbieding constateerde de heer Rüpp dat het leerproces bij gebiedsontwikkeling van groot belang is. Met dit advies over de rol van de provincie levert de raad aan dit leerproces een zinvolle bijdrage.