Uitkomsten maatschappelijke consultatie 'Tijd voor keuzes'

Het symposium ’Tijd voor keuzes’ dat de VROM-raad organiseerde op 15 november 2007 was succesvol. In het totaal 175 deelnemers uit diverse geledingen hebben het symposium bijgewoond en hun reactie op het advies gegeven. De meeste deelnemers onderschrijven het advies op hoofdlijnen. De analyse van de problemen op de woningmarkt en de oplossingsrichtingen op hoofdlijnen, zoals de VROM-raad die in zijn advies schetst, worden breed gedeeld.

Bij de uitwerking van de oplossingsrichtingen plaatsten de verschilende partijen verschillende kanttekeningen. De VROM-raad bundelt de reacties op het advies en zal deze samen met het verslag van het symposium in maart 2008 aanbieden aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Samenvatting: 

In oktober 2007 bracht de raad het advies uit Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans.
Dit advies is onderwerp geweest van een breed debat. De raad heeft de uitkomsten van dit debat geordend in een brief aan minister Vogelaar (20 maart 2008) met een overzicht van de reacties van de betrokken partijen.

In de brief constateert de raad dat de noodzaak voor hervorming van het woonbeleid breed wordt gedeeld. Het onderwerp verdient een hoge plaats op de maatschappelijke en politieke agenda. In de brief schetst de raad de punten van consensus en de punten van debat in het maatschappelijk veld. Consensus is er over het functioneren van de woningmarkt: deze functioneert niet goed door de slechte afstemming van vraag en aanbod. Het huidige systeem van vraagondersteuning is niet effectief. Er is een taak weggelegd voor de overheid om de woningmarkt goed te laten functioneren. Debat is er over de gelijkwaardige behandeling van huren en kopen door de overheid, over de uitwerking van een meer gerichte vorm van vraagondersteuning en over de volgorde en snelheid van het transitietraject.
In de brief adviseert de VROM-raad de minister gebruik te maken van de brede maatschappelijke consensus. Aan de minister beveelt hij een beleids- en onderzoeksagenda aan.