Verbinden en verknopen

Advies over integrale langetermijnvisie Randstad 2040

De minister van VROM heeft, mede namens de ministers van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de raad verzocht te adviseren over strategische langetermijnopgaven en de daarmee samenhangende keuzen voor de Randstad in 2040. Het advies ‘Verbinden en verknopen’ is een gezamenlijk advies van de Raad voor het Landelijk Gebied, VROM-raad en Raad voor Verkeer en Waterstaat.

De raden constateren dat het kabinet een metropolitane ontwikkelingsstrategie moet uitwerken om de concurrentiepositie van de Randstad te versterken. Hierin staat een netwerk centraal van internationale, bovenregionale en regionale centra die elkaar aanvullen en die onderling prima zijn verbonden. In deze strategie is het Groene Hart het centraal park van de Randstad, water een onderdeel van zijn identiteit. De raden constateren onvoldoende bestuurlijke slagkracht om de Randstad te prepareren voor de toekomst. Koppelingen tussen rijksnota’s worden op papier gemaakt, maar blijven in de praktijk uit. Nieuwe coalities zijn dus cruciaal, tussen diverse ministeries, tussen verschillende overheden, maar vooral ook tussen overheden en marktpartijen.

Samenvatting: 

De minister van VROM heeft, mede namens de ministers van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de raad verzocht te adviseren over strategische langetermijnopgaven en de daarmee samenhangende keuzen voor de Randstad in 2040. Het advies 'Verbinden en verknopen' is een gezamenlijk advies van de Raad voor het Landelijk Gebied, VROM-raad en Raad voor Verkeer en Waterstaat.

De raden constateren dat het kabinet een metropolitane ontwikkelingsstrategie moet uitwerken om de concurrentiepositie van de Randstad te versterken. Hierin staat een netwerk centraal van internationale, bovenregionale en regionale centra die elkaar aanvullen en die onderling prima zijn verbonden. In deze strategie is het Groene Hart het centraal park van de Randstad, water een onderdeel van zijn identiteit. De raden constateren onvoldoende bestuurlijke slagkracht om de Randstad te prepareren voor de toekomst. Koppelingen tussen rijksnota's worden op papier gemaakt, maar blijven in de praktijk uit. Nieuwe coalities zijn dus cruciaal, tussen diverse ministeries, tussen verschillende overheden, maar vooral ook tussen overheden en marktpartijen.

Reactie

Dit advies is op 14 maart 2008 aangeboden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Met name de aanbevelingen, die de raden doen op het gebied van de internationale aantrekkingskracht, de ruimte voor nieuwe woon-werkmilieus (Amsterdam-Almere), de ontwikkeling van Den Haag-Rotterdam en Deltapoort vinden de ministers zeer waardevol.