Acupunctuur in de hoofdstructuur

In dit advies spelen knooppunten in de hoofdstructuur een belangrijke rol. Knooppunten zijn de toegangspoorten tot de hoofdstructuur en vormen vanwege hun uitstekende bereikbaarheid een aantrekkelijke vestigingslocatie voor vele functies. Dat geldt in het bijzonder voor multimodale knooppunten, die met verschillende vervoerswijzen te bereiken zijn. Deze multimodale knooppunten vormen volgens de raad bij uitstek kristallisatiepunten voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Samenvatting

Hoe houden we de Randstad en andere stedelijke gebieden in de toekomst bereikbaar? Die vraag is pregnant door de onzekerheid over de kilometerheffing en de weerstand tegen grote infrastructuuruitbreidingen. Wegen en trein zijn overvol. De Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) en de VROM-raad hebben in het voorjaar van 2009 adviezen uitgebracht met daarin een aantal praktische oplossingen voor mobiliteit en verstedelijking om de Randstad en andere stedelijke regio’s beter te laten functioneren. Deze oplossingen betreffen zowel de verkeers- en vervoersnetwerken als de verstedelijkingsstructuur. De twee adviezen van de raden zijn op 18 mei 2009 aangeboden aan minister Cramer en minister Eurlings.

De VROM-raad wijst in zijn advies ‘Acupunctuur in de hoofdstructuur’ op het belang van betere afstemming van verstedelijking op de infrastructuur. In dit advies spelen knooppunten in de hoofdstructuur een belangrijke rol. Knooppunten zijn de toegangspoorten tot de hoofdstructuur en vormen vanwege hun uitstekende bereikbaarheid een aantrekkelijke vestigingslocatie voor vele functies.

Door nieuwe stedelijke functies te ontwikkelen op plekken die zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn, zoals de Zuidas van Amsterdam, worden schaarse grond en de vervoersmogelijkheden veel beter benut dan nu het geval is. De raad is van mening dat de rijksoverheid zich primair moet richten op deze multimodale knooppunten als kristallisatiepunten voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Het Rijk moet daarbij kaders scheppen en ontwikkelingen stimuleren, waarmee regionale operationele samenwerkingsverbanden aan de slag kunnen.