Braakliggend veld

Foto platteland met gezicht op de stad

Het advies pretendeert een doorkijk te bieden op het landelijk gebied voor een langere periode. Het moge als opstap en aangever dienen voor de nieuw te vormen Raad voor de Leefomgeving.

Samenvatting

Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappelijk debat, verbetering van de besluitvorming en de demografische ontwikkeling zijn dé kansen om de kwaliteit van het landelijk gebied te verhogen. De Raad voor het Landelijk Gebied is ervan overtuigd dat zorg voor de groene leefomgeving een levensvoorwaarde is en geen luxe. Het landelijk gebied is de omgeving waar de sociale en economische dimensies van onze samenleving zich ontwikkelen. Deze dimensies komen meer en meer van elkaar af te staan met vervreemding als gevolg. In wezen is het landelijk gebied er voor de gezondheid van de burger: gezond voedsel, gezonde lucht en een betekenisvolle omgeving. De raad vindt het belangrijk dat de band tussen de dimensies wordt hersteld. Het kennen en erkennen van de inbreng van de burger staat hierbij centraal. In zijn advies 'Braakliggend veld' geeft de raad aan wat daarvoor nodig is. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de belangrijkste dragers van het landelijk gebied: landbouw en natuur.

Het advies 'Braakliggend veld' biedt een doorkijk op het landelijk gebied voor een langere periode. De raad richt zich met het advies op alle partijen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving en daardoor ook verantwoordelijk zijn voor het landelijk gebied: burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Deze partijen zijn aan zet om de toekomst van het landelijk gebied verder vorm te geven.

De raad heeft zijn advies op 23 november 2009 gepresenteerd aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.