Briefadvies Kredietcrisis

Briefadvies aan de ministers van EZ, OCW, VROM, WWI en Financiën

Briefadvies aan de ministers van EZ, OCW, VROM, WWI en Financiën

De Energieraad adviseert het kabinet op koers te blijven met het energie- en klimaatbeleid tijdens de kredietcrisis en de recessie. De Raad doet enkele concrete suggesties voor extra maatregelen die de economie op korte termijn kunnen stimuleren en op langere termijn bijdragen aan het energie- en klimaatbeleid. Om deze maatregelen te financieren bepleit de Raad het instellen van een Energie- en Klimaatfonds. 
De belangrijkste aanbevelingen:

  • blijf op koers met het huidige beleid voor energietransitie en duurzame ontwikkeling; 
  • versnel energieprojecten met een korte aanlooptijd, met name energiebesparing in de gebouwde omgeving; 
  • geef een extra stimulans aan de winning van aardgas uit kleine velden; 
  • voorkom dat kennis- en onderzoeksstructuren verloren gaan; 
  • haal vervangingsinvesteringen in energie-infrastructuur naar voren; 
  • toets het huidige instrumentarium (zoals emissiehandel) op recessiebestendigheid; 
  • maak bij de overheid medewerkers vrij om de aanbevolen acties, waaronder versnelde vergunningverlening, aan te pakken; 
  • stel een Energie- en Klimaatfonds in om de impulsen te financieren.