De ruggengraat van de energievoorziening

Advies over de energie-infrastructuur

Advies over de energie-infrastructuur

Op 1 oktober 2008 vroeg de minister van Economische Zaken aan de Energieraad om advies over het te voeren beleid rond de energieinfrastructuur. Het ging daarbij om de volgende vragen:

  • Welke eisen stelt de transitie naar een duurzame energievoorziening aan de netwerken voor elektriciteit en gas op middellange (2020) en lange termijn (2050)?
  • Wat betekent dit voor de investeringen in netwerken en aanverwante infrastructuur?
  • Is het huidige reguleringskader geschikt om deze investeringen tot stand te laten komen en zo nee, wat zou er dan moeten veranderen?
  • Wat is een juiste rolverdeling tussen publieke partijen (onderling), private partijen en toezichthouders bij het toekomstbestendig maken van de netwerken?
  • Hoe moeten de investeringen worden gefinancierd? Wat betekent dit voor de waarde van de netwerken?

De Energieraad heeft voor het beantwoorden van deze vragen een aantal mogelijke ontwikkelingen in de energievoorziening geanalyseerd en de gevolgen hiervan voor de infrastructuur in kaart gebracht. Op deze wijze is naar het oordeel van de Raad voorkomen dat de beantwoording leidt tot abstracte beschouwingen en het ontwikkelen van een sterk theoretisch kader. Er is niet alleen gekeken naar ontwikkelingen die samenhangen met de transitie naar een duurzame energievoorziening, maar ook naar andere ontwikkelingen.