Kleur bekennen

Foto multiculturaliteit op de groene arbeidsmarkt

Het ministerie van LNV heeft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gevraagd een structurele analyse uit te voeren naar de betekenis van het thema multiculturaliteit voor het LNV-domein. De raad kiest bij dit advies voor de invalshoeken 'arbeidsmarkt en onderwijs', omdat onderwijs en werk de belangrijkste motoren van sociaal-economische emancipatie en culturele integratie zijn. Dit begint in de schoolbanken en op de werkvloer.

Nederland wil in 2030 een dynamische kenniseconomie zijn met een krachtige groene pijler. De ambitie ligt hoog en blijkt ook uit de Lissabondoelstellingen. Een absolute voorwaarde voor het realiseren van de ambitie en innovatieopgaven is voldoende en goed opgeleide mensen. Hier ligt volgens de raad een belangrijke opgave en kans voor meer culturele diversiteit in het groene domein.

Samenvatting

Begin 2009 heeft de Raad voor het Landelijk Gebied zijn advies 'Kleur bekennen: Advies over de noodzaak van culturele diversiteit voor het groene onderwijs en de groene arbeidsmarkt' uitgebracht. Aanleiding hiervoor was het groeiend tekort aan gekwalificeerde werknemers in de groene sector. Belangrijke aanbevelingen van het advies zijn dat het ministerie van LNV haar regierol voor het groene onderwijs versterkt, kansen en mogelijkheden in beeld brengt en een groene onderwijsstrategie ontwikkelt. In die strategie moet een fair-share doelstelling voor het aantal allochtone leerlingen zijn opgenomen, met ruimte voor regionale verschillen.

Op 17 februari 2009 is het advies aangeboden aan het ministerie van LNV. Bij het bijbehorende symposium bleek dat er al veel initiatieven worden genomen in de sector, maar dat iemand de regie moet nemen zodat goede initiatieven niet sterven in schoonheid.

In vervolg op het advies heeft de raad, in samenwerking met diverse organisaties, een symposium georganiseerd gericht op een goed samenwerkende regionale Foodarbeidsmarkt. Het symposium, dat plaatsvond op 24 september 2009 in Amsterdam, bracht initiatieven samen en zorgde voor uitwisseling en mogelijke afstemming tussen initiatieven onderling. Het bood daarmee kansen voor samenwerking tussen onderwijs, overheid en de regionale arbeidsmarkt. De raad wilde hiermee de mogelijkheden laten zien en sloot hiermee aan op een aantal aanbevelingen uit het advies.