Toezicht vergt afstand

Reactie VROM-raad op rapport ‘Nieuw arrangement overheid – woningcorporaties’ van de stuurgroep-Meijerink (november 2008).

Samenvatting

Het toezicht op woningcorporaties dient krachtig en op afstand te zijn. Als het toezicht te dicht op corporaties zelf is georganiseerd, als het toezicht deel uitmaakt van de dagelijkse politieke agenda, wordt onafhankelijk en krachtig toezicht belemmerd. Dat schrijft de VROM-raad in een briefadvies ‘Toezicht vergt afstand’ dat op 9 februari 2009 is gepubliceerd. De raad reageerde hiermee, op verzoek van de vaste Kamercommissie WWI, op het voorstel voor een nieuw arrangement tussen overheid en woningcorporaties (stuurgroep-Meijerink). In de voorstellen van de stuurgroep-Meijerink is het toezicht volgens de VROM-raad teveel gebonden aan de normen en codes van de corporaties zelf. Daarnaast wordt teveel verwacht van visitaties als bron van toezicht. Visitaties kunnen een goede bron van aanvulling zijn maar kunnen het verticale toezicht (op politieke doelen) niet vervangen. De raad adviseert verduidelijking van de taken van de corporaties en de afbakening van het werkdomein. Het bestaande Centraal Fonds Volkshuisvesting kan, gezien de opgebouwde expertise en ervaring, de taak van onafhankelijk toezicht op zich nemen. Op 12 juni 2009 stuurde minister Van der Laan zijn voorstellen over de positionering van de corporatiesector naar de Tweede Kamer. In deze voorstellen is het advies van de VROM-raad volledig overgenomen.